Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu listopadu 2019. godine

PODIJELI
04 / 11 / 2019
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za provođenje mjera poticanja energetske učinkovitosti te provođenje Javnog poziva
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule
 3. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 4. Odluka o dodjeli stana u najam – Pula, Castropola 28/I
 5. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) – Pula, Tartinijeva 18
 6. Odluka o dodjeli stana u najam – Pula, Rizzijeva ulica 17
 7. Odluka o davanju na korištenje zgrade u Puli, Gradinski uspon 6 – Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria Pula
 8. Odluka o kupnji zemljišta – Premanturska cesta (k.č.br. 3923/38 i k.č.br. 3923/39 obje k.o. Pula)
 9. Odluka o kupnji zemljišta – Marljivo d.o.o.
 10. Odluka o kupnji zemljišta – odvojak Japodske ulice
 11. Odluka o kupnji zemljišta – Turulska ulica, Štinjan
 12. Odluka o osnivanju prava građenja u korist trgovačkog društva MONTE GIRO d.o.o.
 13. Odluka o sklapanju sporazuma o privremenom korištenju k.č. 2004/4 k.o. Pula
 14. Odluka o sklapanju nagodbe – Obrad Knežević i Nevija Stojšić
 15. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi odvodnje sanitarnih otpadnih voda dijela ulice Kaštanjer u Puli
 16. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnih cijevi u svrhu rekonstrukcije vodovodne mreže na trasi Šijanskog kolektora na području Pule
 17. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnih cijevi u svrhu izgradnje vodovodne mreže na području Šikići, Škatari i Busoler
 18. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodne mreže u Puli, odvojak s Medulinske ceste
 19. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže u Puli – naselje Valdebek – Mihovilovićeva ulica
 20. Odluka o brisanju prava služnosti prolaza
 21. Odluka o utvrđivanju grobnih mjesta koja će se dati na korištenje za umrle hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i umrle hrvatske branitelje iz domovinskog rata, te za pokop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kraška 1
 23. Odluka o odobravanju promjene djelatnosti i zaključivanju Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 24. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg 1. Istarske brigade br. 10
 25. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br. 2
 26. Odluka o davanju na uporabu zamjenskog poslovnog prostora – Hrvatska glazbena unija – Podružnica 5 Pula (HGU)
 27. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br. 18
 28. Odluka o zaključivanju aneksa Ugovora o uporabi poslovnog prostora u Puli, Valturska br. 61
 29. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg 1. Istarske brigade br. 17
 30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 31. Odluka o osnivanju radne skupine za izradu planskih dokumenata civilne zaštite Grada Pula-Pola
 32. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Vidikovac Pula
 33. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Monte Zaro Pula
 34. Odluka o izmjeni Odluke za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Monte Zaro Pula
 35. Odluka o izmjeni Odluke za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veruda Pula
 36. Odluka o izmjeni Odluke za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Centar Pula
 37. Odluka o izmjeni Odluke za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Stoja Pula
 38. Odluka o prijenosu sredstava na račun pričuve Dječjeg kreativnog centra – financiranje projekta Energetska obnova zgrade Dječjeg kreativnog centra
 39. Odluka o prijenosu sredstava na račun pričuve Dječjeg kreativnog centra – tekuće i investicijsko održavanje zgrade
 40. Odluka o prijenosu sredstava na račun pričuve Društvenog centra „Rojc“ – tekuće i investicijsko održavanje zgrade
 41. Zaključak o postupku dodjele prostora Grada Pula-Pola na korištenje
 42. Zaključak o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10
 43. Zaključak o prihvatu Tabularne isprave
 44. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta – AM IOTA NEKRETNINE d.o.o. Zagreb
 45. Zaključak o dodjeli sredstava za organizaciju 22. Obrtničkog sajma Istre
 46. Zaključak o dodjeli sredstava za organizaciju 3. Dana energetske učinkovitosti
 47. Zaključak o organiziranju manifestacija (Saša Milovanović, obilježavanje stradanja „Grada heroja – Vukovara)
 48. Zaključak o organiziranju manifestacija (snimanje filma, Humanitarni koncert povodom 30 godina postojanja caffe bara Uliks)
 49. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Hotel Amfiteatar (04. listopada 2019.)
 50. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Gastro bar Boca (12. listopada 2019.)
 51. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Gastro bar Boca (19. listopada 2019.)
 52. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Uliks (18. listopada 2019.)
 53. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka Mozart (listopad 2019.)
 54. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka Mozart (studeni 2019.)
 55. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-Ribarska Koliba Fischerhutte (05. i 12. listopad 2019.)
 56. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar Uliks (studeni 2019.)
 57. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar GLAM (studeni 2019.)
 58. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – pivnica Ožujsko pub zaobilaznica (studeni 2019.)
 59. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar Podroom (02.11.2019.)
 60. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar Cabahia (01.-30.11.2019.)
 61. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec rujan 2019. godine
 62. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2019. godine
 63. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Pula na području Grada Pula-Pola