Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu prosincu 2021. godine

PODIJELI
09 / 12 / 2021
 1. Odluka o sufinanciranju kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pule za 2021. godinu
 2. Odluka o subvenciji kamata prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 3. Odluka o subvenciji kamata prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 4. Odluka o subvenciji kamata prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 5. Odluka o subvenciji kamata prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 6. Odluka o subvenciji kamata prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 7. Odluka o imenovanju voditelja projekta „Zajedno do znanja 3“
 8. Odluka o imenovanju koordinatora projekta „Zajedno do znanja 3“
 9. Zaključak o usvajanju Mišljenja Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području Grada Pule
 10. Zaključak o prihvaćanju Aneksa (Dodatka) br. 7 Ugovora o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
 11. Rješenje o otpisu zateznih kamata na glavnicu duga
 12. Odluka o utvrđivanju konačne Liste kandidata za davanje vrtnih parcela na korištenje u sklopu Urbanih vrtova na Gregovici
 13. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 14. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kuprodaji nekretnina
 15. Odluka o privremenom korištenju poslovnog prostora radi organiziranja humanitarne izložbe
 16. Odluka o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula-Pola za 2022. godinu
 17. Odluka o kupnji zemljišta – Šišanska cesta
 18. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec studeni 2021. godine
 19. Oduka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe
 20. Zaključak o davanju mišljenja o Amandmanima podnesenim na prijedlog Zaključka o usvajanju programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 21. Zaključak o davanju mišljenja o Amandmanima podnesenim na prijedlog Proračuna Grada Pule za 2022. godinu (komunalni sustav)
 22. Zaključak o davanju mišljenja o Amandmanima podnesenim na prijedlog Proračuna Grada Pule za 2022. godinu (društvene djelatnosti)
 23. Zaključak o davanju mišljenja o amandmanu podnesenom na prijedlog Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2022. godinu
 24. Zaključak o davanju mišljenja o Amandmanu br. 1. podnesenom na Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o produljenju važenja Operativnog plana aktivnosti za socijalnu podršku i zdravlje Grada Pule-Pola za razdoblje 2020.-2021.
 26. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 27. Odluka o prijedlogu za opoziv i izbor članova Nadzornog odbora ztgovačkog društva Luka Pula d.o.o.
 28. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o.
 29. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o naknadi za rad članova nadzornog odbora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Pula-Pola
 30. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Strategije razvoja urbanog područja Pule za razdoblje 2021. do 2027. godine
 31. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora
 32. Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Pula
 33. Rješenje o imenovnaju predsjednice i članice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Pula
 34. Odluka o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2021. godini „Potpore Pula 2021“
 35. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Zračna Luka Pula d.o.o.
 36. Odluka o opozivu prijedloga člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Zračna Luka Pula d.o.o.
 37. Odluka o dodjeli sredstava dječjim vrtićima drugih osnivača
 38. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata
 39. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o nabavi za unutarnje uređenje Pučkog otvorenog učilišta Pula za organiziranje nastave OŠ Kaštanjer
 40. Odluka o subvenciji kamata prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 41. Zaključak o prihvatu zahtjeva za korištenje mjera pomoći poduzetnicima
 42. Zaključak o prihvatu zahtjeva za korištenje mjera pomoći poduzetnicima
 43. Odluka o subvenciji kamata prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 44. Odluka o subvenciji kamata prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 45. Odluka o dodjeli sredstava prema Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola u razdoblju od 2021. do 2023. godine
 46. Odluka o donaciji opreme Udruzi Pulska filmska tvornica
 47. Odluka o kupnji zemljišta – Paduljski put
 48. Zaključak o otpisu potraživanja
 49. Zaključak o otpisu potraživanja
 50. Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Pule za razdoblje od 2021. do 2025. godine
 51. Odluka o priznavanju statusa člana domaćinstva
 52. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe
 53. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Tone Peruška
 54. Zaključak o otpisu potraživanja
 55. Odluka o dodjeli sredstava prema Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola u razdoblju od 2021. do 2023. godine
 56. Rješenje o otpisu zateznih kamata na glavnicu duga
 57. Odluka o imenovanju Radne skupine Udruge gradova za informacijske tehnologije iz Grada Pula-Pola
 58. Odluka o kupnji zemljišta – Šandaljska ulica
 59. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana
 60. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 61. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vidikovac
 62. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2021. godinu (br.12.)
 63. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2021. godinu (br.13.)
 64. Zaključak o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2022. godinu
 65. Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2022. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu – Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 66. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 67. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Puli, Radnička br. 5
 68. Odluka o dodjeli sredstava prema Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola u razdoblju od 2021. do 2023. godine
 69. Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2021./2022.
 70. Odluka o nepovratnoj financijskoj potpori za obnovu zgrade Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 71. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte udruga
 72. Rješenje o otpisu zateznih kamata na glavnicu duga
 73. Zaključak o otpisu potraživanja zbog zastare potraživanja
 74. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe
 75. Odluka o kapitalnoj potpori trgovačkom društvu PULA SPORT d.o.o. Pula
 76. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Puli, Stankovićeva br. 18
 77. Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika
 78. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi – usluga dostave jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika u potrebi
 79. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izrada projektne dokumentacije uređenja obalne šetnice na potezu od Ulice Valdefora prema jugu
 80. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije Ulice 43. istarske divizije
 81. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – nabava pogonskog goriva za službena vozila Grada Pule
 82. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – usluga iznajmljivanja fotokopirnih uređaja u 2022. godini
 83. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi – usluge čišćenja uredskih i dr. prostorija Grada Pule te poslovne zgrade DC Rojc
 84. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
 85. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“
 86. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju stanova u najam
 87. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja građevina na području Grada Pule
 88. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Puli
 89. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2022. – 2024. godine
 90. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2022. godinu
 91. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića – Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
 92. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini na području Grada Pula-Pola