Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu studenom 2021. godine

PODIJELI
30 / 11 / 2021

U mjesecu studenom 2021. godine Gradonačelnik Grada Pula – Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta u Gradu Pula-Pola
 2. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Radne skupine za provedbu gradnje sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe u aglomeraciji Pula sjever i Pula Centar
 3. Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture između Grada Pule i ADRIA INVEST COMPANY d.o.o. Pula
 4. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Advent u Puli)
 5. Odluka o dodjeljivanju zamjenskog poslovnog prostora na uporabu i zaključivanje ugovora o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 17
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 7. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 8. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarske županija 2020.“ 
 9. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarske županija 2020.“ 
 10. Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Pula-Pola za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine
 11. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja radi dodjele sredstava medijima
 12. Odluka o poništenju dijela Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 13. Zaključak o otpisu potraživanja s osnove otkupa stana
 14. Odluka o kupnji zemljišta – k.č.br. 3629/69 k.o. Pula
 15. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – t.d. IDEA ISTRA d.o.o.
 16. Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule-Pola
 17. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (Bašić Luiza)
 18. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (Živolić Mirna)
 19. Program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
 20. Odluka o sufinanciranju kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pula-Pola
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnom redu
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi
 23. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 24. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva PULA SPORT d.o.o.
 26. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Tržnica d.o.o.
 27. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Plinara d.o.o.
 28. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva PULA PARKING d.o.o.
 29. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Fratarski d.o.o.
 30. Zaključak o utvrđivanju prijedloga dluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o.
 31. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva MONTE GIRO d.o.o.
 32. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Pulapromet d.o.o.
 33. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o.
 34. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Pragrande d.o.o.
 35. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Film Festival
 36. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Film Festival
 37. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidatkinja i kandidata za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pula
 38. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
 39. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
 40. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odlukom o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića-Scuola dell’infanzia Rin Tin Tina Pula-Pola
 41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“
 42. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
 43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana postavljanja privremenih objekata, komunalnih objekata u općoj uporabi i bankomata u Gradu Puli-Pola
 44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana postavljanja opreme za reklamiranje i plakatiranje na području Grada Pule-Pola
 45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Pravilnika za određivanje prijedloga imena ulica i trgova i za postavljanje spomenika na području Grada Pule-Pola
 46. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 47. Rješenje o otpisu zatezne kamate na glavnicu duga po osnovi korištenja stana 
 48. Rješenje o otpisu zatezne kamate na glavnicu duga po osnovi korištenja stana 
 49. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec listopad 2021. godine
 50. Rješenje o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića-Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
 51. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu
 52. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu
 53. Odluka o organizaciji rada u upravnim tijelima Grada Pula-Pola za vrijeme trajanja proglašenja epidemije bolesti COVID-19 (I)
 54. Odluka o organizaciji rada u upravnim tijelima Grada Pula-Pola za vrijeme trajanja proglašenja epidemije bolesti COVID-19 (II)
 55. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Radne skupine za pružanje potpore u pripremi Projekta urbane obnove Pule 
 56. Odluka o dodjeli potpore projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta – Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
 57. Odluka o prijenosu sredstava na račun pričuve Društvenog centra „Rojc“
 58. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Anticova br. 5 – Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije
 59. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 32 – Kulturno-umjetničko društvo „Matko Brajša Rašan“
 60. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Zadarska br. 40 – Udruga slijepih Istarske županije
 61. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana
 62. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
 63. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godine
 64. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 65. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
 66. Zaključak o otpisu potraživanja zbog brisanja trgovačkog društva iz sudskog registra
 67. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 68. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju stanova
 69. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 70. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2022. godinu
 71. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2022. godinu
 72. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2021. godinu (Br. 11.)
 73. Odluka o korištenju dijela sredstava spomeničke rente za obnovu kulturnog dobra – portala Crkve Sv. Franje u Puli
 74. Odluka o imenovanju koordinatora projekta „Zajedno do znanja 3“
 75. Odluka o prijedlogu za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o.
 76. Odluka o prijedlogu za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Pulapromet d.o.o.
 77. Odluka o prijedlogu za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Plinara d.o.o.
 78. Odluka o prijedlogu za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Pragrande d.o.o.
 79. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića - Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
 80. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pula
 81. Odluka o prihvaćanju postojećih dokumenata kvalitete Integriranog sustava upravljanja u Gradu Pula-Pola
 82. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe
 83. Odluka o izdavanju tabularne isprave
 84. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br. 40 – Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Pule (104,75 m2, 1 kn/m2, mjesečno 104,75 kn)
 85. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Tomasinijeva br.11 – Udruga tjelesnih i invalida rada Istre (81 m2, bez naknade)
 86. Odluka o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o.
 87. Odluka o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Fratarski d.o.o.
 88. Odluka o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva MONTE GIRO d.o.o.
 89. Odluka o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva PULA PARKING d.o.o.
 90. Odluka o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Tržnica d.o.o.
 91. Odluka o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva PULA SPORT d.o.o.
 92. Odluka o imenovanju Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području Grada Pule
 93. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o donošenju Plana djelovanja u području priodnih nepogoda za 2022. godinu
 94. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Istra na području Grada Pula-Pola za 2022. godinu
 95. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2022. godinu s projekcijom financijskih učinaka za razdoblje 2022.-2024. godine
 96. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2021. godinu
 97. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za period od 01.01.2022.-31-12-2025.
 98. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 99. Odluka o davanju skloništa br. 65 u Puli na lokaciji Rovinjska ulica 20 na uporabu u miru
 100. Odluka o imenovanju Povjerenstva za pregled i bodovanje zahtjeva podnesenih po 2. Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje u sklopu Urbanih vrtova na Gregovici
 101. Zaključak o otpisu potraživanja trgovačkog društva SVIJET KERAMIKE j.d.o.o. zbog brisanja iz sudskog registra
 102. Zaključak o otpisu potraživanja trgovačkog društva PUPA d.o.o. zbog brisanja iz sudskog registra
 103. Zaključak o otpisu potraživanja trgovačkog društva MARLJIVO d.o.o. zbog brisanja iz sudskog registra
 104. Odluka o izmjeni Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2021. godini „POTPORE PULA 2021“
 105. Odluka o imenovanju radne skupine za izradu i provođenje Provedbenog programa Grada Pula-pola za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine
 106. Odluka o poništenju dijela Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 107. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Pula-Pola
 108. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidata za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA PULA d.o.o.
 109. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidata za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.
 110. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva LUKA PULA d.o.o.
 111. Odluka o prihvatu ponuda i zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 112. Odluka o dodjeli pomoći u obliku dara u naravi umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Pula-Pola koji ostvaruju pravo na pomoć umirovljenicima
 113. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – zamjena lanterni i stupova na više raskrižja na području grada 
 114. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora 
 115. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu – usluga skloništa za životinje
 116. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – uklanjanje postojeće i postava zaštitne pješačke ograde na dijelu Ulice Lungo mare – kupalište Valkane
 117. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – usluga objavljivanja oglasa u dnevnom tisku za potrebe upravnih tijela Grada Pule u 2022. godini
 118. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi – dostava jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika u potrebi