O Puli-Pola

Statut Grada Pula-Pola

Ovim Statutom uređuje se:

samoupravni djelokrug Grada Pula - Pola njegova obilježja, javna priznanja, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne-regionalne samouprave, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, osobito provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Pule, način obavljanja poslova, manjinska samouprava, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, imovina i financiranje, postupak za donošenje i osiguranje izvršavanja akata, javnost rada, zaštita autohtonih, etničkih i kulturnih osobitosti, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Pule.

Statut i njegove izmjene objavljene su u Službenim novinama Grada Pule
broj 07/2009, 16/2009, 12/2011, 1/2013, 2/2018, 2/2020, 4/2021i 5/21)


Statut Grada Pula-Pola - pročišćeni tekst