Statut

VI Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju

Članak 22.Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, zbora građana, traženjem mišljenja i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 23.Gradonačelnik saziva po potrebi, posredstvom mjesnih odbora, sastanak s građanima, radi izjašnjavanja građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

1. Referendum

Članak 24.Referendum se može raspisati, pod uvjetima propisanim zakonom i ovim Statutom, radi odlučivanja o pitanju od lokalnog značaja iz samoupravnog djelokruga Gradskog vijeća Grada Pule kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Članak 25.Referendum, temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, raspisuje Gradsko vijeće Grada Pule.
Referendum se može raspisati za područje Grada Pule, a može se raspisati i za područje jednog mjesnog odbora ili više mjesnih odbora kada se odlučuje o pitanjima značajnim za to područje.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada Pule i 20% birača upisanih u popis birača Grada Pule.

Članak 26.Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Članak 27.Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Odluka o raspisivanju referendumu objavljuje se u službenom glasilu Grada Pule, lokalnom dnevnom tisku, drugim sredstvima javnog priopćavanja i na drugi pogodan način.
Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 28.Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Pule, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača Grada Pule.

Članak 29.Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 24. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće Grada Pule.

Članak 30.Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

2. Traženje mišljenja

Članak 31.Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga, a ako prijedlog ne prihvati, o razlozima odbijanja obavijestiti će predlagača.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 32.Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 33.Pored navedenog oblika konzultiranja građana iz prethodnog članka, Gradsko vijeće i Gradonačelnik mogu po određenim pitanjima tražiti mišljenje građana i na drugi način.

3. Predlaganje akata

Članak 34.Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Pule.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

4. Predstavke i pritužbe

Članak 35.Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Pule kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Pule odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).