Statut

XII imovina i financiranje grada

Članak 109.Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Puli, čine imovinu Grada Pule.

Članak 110.Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

Članak 111.Grad Pula ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Pule su:

  • gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,
  • prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,
  • prihod odtrgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,
  • prihodi od koncesija,
  • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Pula u skladu sa zakonom,
  • udiouzajedničkimporezimasaIstarskomžupanijomiRepublikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
  • sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
  • drugi prihodi određeni zakonom.


Članak 112.Gradsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stope gradskog prireza odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanja i olakšice od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 113.Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja
Grada Pule iskazuju se u proračunu Grada Pule.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.
Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 114.Grad Pula sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.

Članak 115.Proračun Grada Pule i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 116.Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom.
Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 117.Ako se tijekom proračunske godine umanje prihodi i primici odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 118.Gradsko vijeće donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, sukladno postupku i rokovima utvrđenim važećim zakonskim propisima.

Članak 119.Grad Pula može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Pule i ustanova čiji je osnivač Grad Pula može se dugoročno zadužiti samo uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača u skladu sa posebnim zakonom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 120.Grad Pula može dati jamstvo pravnoj osobi u svomvećinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu ili ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove u skladu sa posebnim zakonom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 121.Pokroviteljstva nad manifestacijama, priredbama i skupovima ne mogu se prihvaćati ukoliko u proračunu nisu osigurana odgovarajuća sredstva potrebna za financijske obaveze koje proizlaze prihvaćanjem pokroviteljstva.

Članak 122.Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire nadležno ministarstvo.