Statut

XIII Akti grada

Članak 123.Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenjuproračuna, izvještaj o izvršenju proračuna, odluke, zaključke, preporuke, deklaracije i druge opće akte.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.
Pročišćeni tekst Statuta, Poslovnika Gradskog vijeća i ostalih općih akata Gradskog vijeća, daje nadležno radno tijelo Gradskog vijeća.

Članak 124.Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, naputke te druge opće i pojedinačne akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 125.Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 126.Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 123. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 127.Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 128.Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Pula osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 129.Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Istarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 130.Detaljnije odredbe o aktima Grada Pule i postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 131.Službeno glasilo Grad Pule u kojem se prije nego što stupe na snagu obavezno objavljuju opći akti tijela Grada su "Službene novine" Grada Pule.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom određeno da akt stupa na snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.