Statut

XVII Uporaba talijanskog jezika od strane tijela grada Pule, javnih trgovačkih društava i drugih pravnih osoba grada Pule

Članak 144.U skladu s odredbama Ustava Republike Hrvatske i ovoga Statuta, pripadnici talijanske nacionalne manjine imaju pravo slobodne uporabe talijanskog jezika u društvenom i javnom životu, te u službenoj komunikaciji u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Pule.

Članak 145.Tijela Grada Pule i druge pravne osobe navedene u prethodnom članku ovoga Statuta koji stalno dolaze bilo u pismeni bilo u usmeni kontakt sa pripadnicima talijanske nacionalnosti, moraju između svojih službenika imati prema karakteru i opsegu posla ili stalnog prevodioca ili odgovarajući broj službenika koji se služe talijanskim jezikom, odnosno dužni su na drugi način omogućiti nesmetanu komunikaciju.

Članak 146.Uporaba talijanskog jezika u uredovanju upravnih tijela Grada Pule odnosi se na slijedeće:

  1. različiti obrasci, pozivi, potvrde, rješenja i ostali pojedinačni akti koje upravna tijela upućuju, izdaju ili pripremaju, građanima talijanske nacionalnosti mogu uz službeni tekst na hrvatskom jeziku sadržavati i tekst na talijanskom jeziku,
  2. javni oglasi, pozivi i druga priopćenja kada se oglašavaju sadrže uz službeni tekst na hrvatskom jeziku i tekst na talijanskom jeziku, a kada se objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja dostavljaju se na hrvatskom i na talijanskom jeziku,
  3. natpisi i oznake u uredima koji stalno dolaze u kontakt sa strankama talijanske nacionalnosti, ispisuju se i na talijanskom jeziku,
  4. čin zaključenja braka može se obaviti i na talijanskom jeziku, ako to zatraže osobe koje zaključuju brak.


Članak 147.Natpisi na pločama s nazivima mjesta, ulica i trgova ističu se na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Članak 148.Praktična primjena odredbi ovog Statuta s ciljem osiguranja ravnopravnog tretmana pripadnika talijanske nacionalnosti, ostvaruje se nezavisno o formalnom zahtjevu tih građana, s izuzetkom dispozicije navedene u članku 146. točka d.