Statut

XVIII Prijelazne i završne odredbe

Članak 149.Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik i nadležno radno tijelo Gradskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.
O promjeni Statuta odlučuje Gradsko vijeće većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Članak 150.Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Pule i posebnih zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Pule sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se akti Grada Pule u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 2. ovog članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 151.Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule br.11/01., 3/03., 6/03., 11/04., 2/05., 6/06, 9/06-pročišćeni tekst i 14/07).

Članak 152.Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule.Klasa: 021-05/09-01/50
Urbroj:2168/01-01-04-00-0019-09-10
Pula,14. srpnja 2009.GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić, v.r