Statut

V Samoupravni djelokrug

Članak 17.Grad Pula je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Pule.

Članak 18.Grad Pula u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • održavanje javnih cesta,
 • izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja,
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.


Grad Pula obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.Grad Pula može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 18. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 20.Gradsko vijeće Grada Pula, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, prenijeti na Istarsku županiju odnosno mjesnu samoupravu. Gradsko vijeće Grada Pule, može tražiti od Skupštine Istarske županije da Gradu Puli,

pored poslova iz članka 18 ovoga Statuta, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području grada, ako ocijeni da može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Članak 21.Grad Pula u okviru svojih prava i obveza:

 1. raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Grada Pule,
 2. promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,
 3. vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i sporta,
 4. osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,
 5. obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Grada Pule,
 6. osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,
 7. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,
 8. organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
 9. osniva javne službe i ustanove radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,
 10. potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,
 11. promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
 12. vodi brigu o zaštiti starogradske jezgre,
 13. obavlja poslove na unapređenju povijesnog, umjetničkog, kulturnog, jezičnog, etničkog i zavičajnog identiteta Grada Pule posebno poštujući izvornu toponomastiku i čakavsko narječje,
 14. potiče aktivnosti udruga građana,
 15. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
 16. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
 17. obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu Puli,
 18. donosi i izvršava proračun Grada Pule,
 19. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda i sigurnosti građana u prometu i drugim segmentima sigurnosti koje predviđa zakon,
 20. osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja, te izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju.
 21. obavlja i uređuje druge poslove koji su u vezi s interesima gradske zajednice za njezin gospodarski, socijalni i društveni napredak.


Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Grada Pule u skladu sa zakonom.