Statut

VII Tijela Grada Pule

Članak 36.Tijela Grada Pule su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

Članak 37.Ovlasti i obveze koji proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Pule podijeljeni su između Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Gradonačelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 38.Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 39.Gradsko vijeće:

 • donosi Statut Grada Pule,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Pule,
 • donosi Poslovnik Gradskog vijeća,
 • donosi godišnji Program rada Gradskog vijeća,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Pulu,
 • donosi odluke o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Pule čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
 • donosi odluku o promjeni granice Grada Pule,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima kojih je Grad Pula osnivač odnosno vlasnik ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjavanje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Pule i ustanovama čiji je osnivač Grad Pula iznad iznosa koji prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, odnosno iznad iznosa od 1.000.000 kuna,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.


U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Pulu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

1.1. Ustrojstvo Gradskog vijeća

Članak 40.Gradsko vijeće čini 25 članova izabranih na način određen zakonom.
Pripadnici talijanske autohtone nacionalne zajednice na području grada Pule imaju pravo na jednog člana u Gradskom vijeću.
Pripadnici srpske nacionalne manjine na području grada Pule imaju pravo na jednog člana u Gradskom vijeću.
Ako na izborima za Gradsko vijeće nije postignuta zastupljenost nacionalnih manjina
iz stavka 2. i 3. ovog članka, broj članova Gradskog vijeća povećat će se do broja koji je potreban da bi bila ostvarena zajamčena zastupljenost nacionalnih manjina.

Članak 41.Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju iz reda vijećnika. Predsjednik ili jedan od podpredsjednika Vijeća je pripadnik talijanske nacionalne zajednice.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika daje ili najmanje sedam vijećnika Gradskog vijeća ili nadležno radno tijelo Gradskog vijeća u pismenom obliku, a prijedlog potvrđuju potpisom svojih imena i prezimena ili parafom.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 42.Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća biraju se javnim glasovanjem.
Za predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja svih vijećnika.
Kad je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, a niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika, glasovanje se ponavlja na način da se glasuje o dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.
Ako u ponovljenom glasovanju kandidat ne dobije većinu glasova svih vijećnika, ponavlja se kandidacioni postupak.
Opoziv i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća vrši se po postupku utvrđenom za njihov izbor.

Članak 43.Predsjednik Gradskog vijeća:

 • predstavlja Gradsko vijeće
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Gradskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
 • brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • brine o javnosti rada Gradskog vijeća,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.


Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti i nenazočnosti, te vodi sjednicu u slučajevima kada predsjednik Gradskog vijeća sudjeluje u raspravi na sjednicama u svojstvu vijećnika. Potpredsjednik Gradskog vijeća obavlja i druge poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik povjeri.
Prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća podrobnije se utvrđuju Poslovnikom Gradskog vijeća.

1.2. Prava i dužnosti vijećnika

Članak 44.Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine. Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Od dana konstituiranja Gradskog vijeća, vijećnik ima sva prava i dužnosti određene Ustavom, zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Gradskog vijeća do prestanka mandata.

Članak 45.Vijećnici polažu prisegu slijedećeg sadržaja:
"Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Grada Pule i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada Pule, Istarske županije i Republike Hrvatske."
Vijećnici pripadnici talijanske nacionalne manjine mogu položiti prisegu na talijanskom jeziku.

Članak 46.Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
 • ako odjavi prebivalište s područja Grada Pule, danom odjave prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
 • smrću.


Članak 47.Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 48.Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
 • postavljati pitanja Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika,
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 • prihvatiti izbor člana u radnom tijelu u koje ga izabere Gradsko vijeće s tim što može biti predsjednik samo jednog radnog tijela,
 • tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.


Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 49.Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

Članak 50.Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

1.3. Predlaganje i donošenja akata

Članak 51.Pravo predlaganja akata koje donosi Gradsko vijeće imaju vijećnici, Gradonačelnik, tijela mjesne samouprave, radna tijela Gradskog vijeća, građani i ostale osobe u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisom.

Članak 52.Gradsko vijeće radi na sjednicama ukoliko je nazočna većina svih vijećnika.
Gradsko vijeće u pravilu donosi odluke većinom glasova nazočnih vijećnika, osim u slučajevima kada je propisana druga većina.

Većinom glasova svih vijećnika odlučuje se o:

 1. Statutu Grada Pule i njegovim izmjenama,
 2. Poslovniku Gradskog vijeća i njegovim izmjenama,
 3. proračunu Grada Pule, njegovim izmjenama i dopunama i o privremenom financiranju,
 4. polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,
 5. izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
 6. donošenju odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju Gradonačelnika i njegovih zamjenika,
 7. višegodišnjem zaduživanju,
 8. drugim pitanjima kada je to propisano zakonom ili Poslovnikom.


Članak 53.Predsjednik Gradskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje 9 (devet) vijećnika u roku od 15 dana od dana primanja prijedloga.
Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u roku 15 dana.
Nakon proteka rokova utvrđenih ovim člankom, sjednicu može sazvati, na zahtjev 9 (devet) vijećnika Gradskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 54.Na sjednicama Gradskog vijeća jamči se ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika.

1.4. Radna tijela Gradskog vijeća

Članak 55.Gradsko vijeće osniva stalna ili povremena radna tijela radi:

 1. razmatranja i davanja mišljenja o prijedlozima općih i drugih akata o pitanjima iz djelokruga tijela,
 2. koordinacije u rješavanju pojedinih pitanja,
 3. pokretanja inicijative i predlaganja donošenja općih i drugih akata Gradskog vijeća,
 4. pripreme i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje i provođenje utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata Gradskog vijeća,
 5. izvršavanja određenih zadaća od interesa za Gradsko vijeće.


Članak 56.Radna tijela Gradskog vijeća su:

 • Odbor za izbor i imenovanja,
 • Odbor za statut i druge opće akte,
 • Mandatna komisija.


Članak 57.Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,
 • propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću
 • raspravlja i daje mišljenje o drugim pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja o kojima odlučuje Vijeće.


Članak 58.Odbor za Statut i druge opće akte:

 • predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
 • predlaže izmjene Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,
 • utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.


Članak 59.Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 • obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.


Članak 60.Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.
Poslovnikom Gradskog vijeća i posebnom odlukom kojom se osnivaju druga radna tijela sukladno stavku 1. ovog članka uredit će se naziv, sastav, broj članova, postupak imenovanja, djelokrug i način rada tijela Gradskog vijeća.

2. GRADONAČELNIK

Članak 61.Gradonačelnik zastupa Grad Pulu i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Puli. Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

U obavljaju izvršne vlasti Gradonačelnik:

 • utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
 • donosi opće i pojedinačne akte iz svog djelokruga,
 • daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada Pule i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Pule u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Pule čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada Pule,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada Pule,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanjei davanju jamstva za ispunjavanje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Pule i ustanova čiji je osnivač Grad Pula do iznosa koji ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odluka donosi, odnosno do iznosa od 1.000.000 kuna,
 • odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrola te unutarnja revizija) u Gradu Pula,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Pule,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • osniva, imenuje i razrješava radna tijela Gradonačelnika,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada Pule,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba Pule,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada Pule u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća o danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjavanje obveza iz stavka 3. alineje 10. ovog članka.


Članak 62.Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 63.Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30
dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Gradsko vijeće ne može zahtijevati od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 64.Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

 • ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Istarskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
 • ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.


Članak 65.Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuju gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Gradonačelnik ili jedan od zamjenika gradonačelnika mora biti pripadnik talijanske nacionalne zajednice.
Ako se na izborima za gradonačelnika ne ostvari pravo nacionalne manjine iz stavka 2. ovog članka, provode se dopunski izbori za zamjenika gradonačelnika i gradonačelnik u tom slučaju ima tri zamjenika.

Članak 66.Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Gradonačelnika.

Članak 67.Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika dužnost obavljaju profesionalno.

Članak 68.Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

 • danom podnošenja ostavke,
 • danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • danom odjave prebivališta s područja jedinice,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva,
 • smrću.


Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika. Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika.

Članak 69.Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanim zakonom i ovim Statutom.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.