Statut

I Opće odredbe

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2009. godine, donosi

STATUT GRADA PULA - POLAI. OPĆE ODREDBE

Članak 1.Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Grada Pula - Pola (u daljnjem tekstu: Grad Pula), njegova obilježja, javna priznanja, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, osobito provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Pule, način obavljanja poslova, manjinska samouprava, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, imovina i financiranje, postupak za donošenje i osiguranje izvršavanja akata, javnost rada, zaštitaautohtonih, etničkih i kulturnih osobitosti, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Pule.

Članak 2.Grad Pula je jedinica lokalne samouprave koja ima status velikog grada sukladno mjerilima utvrđenim važećim zakonskim propisima.
U sastav Grada Pule je uključeno i prigradsko naselje Štinjan koje s gradskim naseljem čini gospodarsku i društvenu cjelinu te je s njim povezano dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva.
Naziv i područje Grada Pule utvrđeni su posebnim zakonom.
Granice Grada Pule mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim posebnim zakonom.

Članak 3.Grad Pula je pravna osoba.
Sjedište Grada Pule je u Puli, Forum 1.
Tijela i upravna tijela Grada Pule imaju dvojezične pečate kao i natpisne ploče, te zaglavlje akata na hrvatskom i talijanskom jeziku.
Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 4.Na području Grada Pule osnivaju se mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave.