Statut

XI Javne službe

Članak 100.Grad Pula u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba. Grad Pula osigurava obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
Obavljanje određenih djelatnosti Grad Pula može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

Članak 101.Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.
Grad Pula te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 102.Društvene djelatnosti su odgoj i obrazovanje, znanost, kultura, informiranje, šport, tjelesna kultura, tehnička kultura, skrb o djeci i zaštita djece i mladeži, zdravstvo, socijalna skrb, skrb o invalidima i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.
Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe, Grad Pula osniva javne ustanove.

Članak 103.Grad Pula može osnivati trgovačka društva za obavljanje gospodarskih djelatnosti.
U trgovačkim društvima u kojima Grad Pula ima udjele ili dionice, Gradonačelnik je član skupštine društva.

Članak 104.Trgovačka društva kojih je osnivač Grad Pula odnosno u kojima Grad Pula ima udjele odnosno dionice su samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, ugovoru odnosno statutu društva.
Skupštine trgovačkih društva dužne su pribaviti prethodnu suglasnost Gradskog vijeća prije odlučivanja o statusnim promjenama (pripajanje, spajanje, preuzimanje, preoblikovanje i ostalo) i prestanku trgovačkog društva.

Članak 105.Ustanove kojih je osnivač Grad Pula su samostalne u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju i statutu ustanove.
Aktom o osnivanju odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge imovine ustanove te način raspolaganja s dobiti.

Članak 106.Skupštine trgovačkih društava odnosno uprave trgovačkih društava te upravna vijeća odnosno ravnatelji ustanova dužni su najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o radu pravne osobe kao i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskom vijeću.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka podnosi se najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za proteklu poslovnu godinu.

Članak 107.Radi obavljanja komunalnih djelatnosti Grad Pula može osnivati vlastite pogone koji nemaju svojstvo pravne osobe.
Vlastite pogone osniva Gradsko vijeće posebnom odlukom na način i u postupku propisanom zakonom i na zakonu utemeljenim propisima.

Članak 108.U obavljanju komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti pravne i fizičke osobe dužne su poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.