Statut

XVI Zaštita autohtonih, etničkih i kulturnih osobitosti talijanske nacionalne zajednice

Članak 136.Pripadnicima talijanske autohtone nacionalne zajednice osigurava se puna afirmacija njihovog individualnog i kolektivnog identiteta bez obzira na njihov udio u ukupnom stanovništvu.

Članak 137.Pripadnicima talijanske autohtone nacionalne zajednice koji žive na području Grada, radi ostvarivanja slobode u izražavanju svojih nacionalnih osobitosti, s ciljem čuvanja i razvijanja dostignute razine suživota, zajamčuje se u skladu sa Ustavom, zakonima, ovim Statutom i općim i pojedinačnim aktima Grada, te sukladno međunarodnim ugovorima slobodna i ravnopravna upotreba talijanskog jezika, razvijanje vlastite kulture, te odgoja i obrazovanja na svojem jeziku.

Članak 138.Na zgradama sjedišta Grada Pule, pored zastave Republike Hrvatske i Grada Pule, istaknuta je stalno i zastava talijanske autohtone nacionalne zajednice.

Članak 139.U predškolskim ustanovama, osnovnim školama ili odjeljenjima osnovnih škola, te srednjim školama sa talijanskim nastavnim jezikom, osigurava se, u skladu sa zakonom i pedagoškim standardima, obavezno učenje i hrvatskog jezika.

Članak 140.Radi postizanja cilja praktične i neposredne primjene ravnopravnosti hrvatskog i talijanskog jezika u osnovnim i srednjim školama s hrvatskim nastavnim jezikom u Gradu Puli osigurava se učenje talijanskog jezika.

Članak 141.Grad Pula materijalno i moralno pomaže i podstiče osnivanje i djelatnost institucija talijanske nacionalnosti u cilju razvijanja svih aktivnosti na kulturnim, prosvjetnim i drugim poljima.
Grad Pula priznaje Zajednicu Talijana kao autonomnog, demokratskog i nestranački opredijeljenog službenog predstavnika svih pripadnika talijanske nacionalnosti s atributom ekonomske, kulturne i socijalne naravi.

Članak 142.Grad Pula, zajedno s drugim jedinicama lokalne samouprave na kojima žive i djeluju pripadnici talijanske nacionalne zajednice, podstiče i potpomaže rad i djelatnost škola srednjeg obrazovanja za pripadnike talijanske autohtone nacionalne zajednice, te materijalno potpomaže i učenike pripadnike talijanske autohtone nacionalne zajednice koji nastavljaju srednje školovanje u školama na talijanskom jeziku izvan Grada Pule.

Članak 143.Radi rješavanja svih pitanja vezanih za ostvarivanje prava zaštite talijanske autohtone nacionalnosti Gradsko vijeće će imenovati poseban Odbor - kao stalno radno tijelo od sedam članova od kojih četiri člana predlaže Zajednica Talijana, a tri člana imenuju se iz redova vijećnika.
Zamjenik gradonačelnika izabran kao pripadnik talijanske nacionalne zajednice zadužen je za pitanja talijanske autohtone nacionalne zajednice i drugih etničkih grupa.
Pitanje od osobitog interesa za pripadnike talijanske autohtone nacionalne zajednice, koje nije prihvaćeno od strane Vijeća, dužno je Vijeće ponovno staviti na razmatranje na temelju prijedloga Odbora iz stavka 1. ovog članka.

XVII Uporaba talijanskog jezika od strane tijela grada Pule, javnih trgovačkih društava i drugih pravnih osoba grada Pule

Članak 144.U skladu s odredbama Ustava Republike Hrvatske i ovoga Statuta, pripadnici talijanske nacionalne manjine imaju pravo slobodne uporabe talijanskog jezika u društvenom i javnom životu, te u službenoj komunikaciji u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Pule.

Članak 145.Tijela Grada Pule i druge pravne osobe navedene u prethodnom članku ovoga Statuta koji stalno dolaze bilo u pismeni bilo u usmeni kontakt sa pripadnicima talijanske nacionalnosti, moraju između svojih službenika imati prema karakteru i opsegu posla ili stalnog prevodioca ili odgovarajući broj službenika koji se služe talijanskim jezikom, odnosno dužni su na drugi način omogućiti nesmetanu komunikaciju.

Članak 146.Uporaba talijanskog jezika u uredovanju upravnih tijela Grada Pule odnosi se na slijedeće:

  1. različiti obrasci, pozivi, potvrde, rješenja i ostali pojedinačni akti koje upravna tijela upućuju, izdaju ili pripremaju, građanima talijanske nacionalnosti mogu uz službeni tekst na hrvatskom jeziku sadržavati i tekst na talijanskom jeziku,
  2. javni oglasi, pozivi i druga priopćenja kada se oglašavaju sadrže uz službeni tekst na hrvatskom jeziku i tekst na talijanskom jeziku, a kada se objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja dostavljaju se na hrvatskom i na talijanskom jeziku,
  3. natpisi i oznake u uredima koji stalno dolaze u kontakt sa strankama talijanske nacionalnosti, ispisuju se i na talijanskom jeziku,
  4. čin zaključenja braka može se obaviti i na talijanskom jeziku, ako to zatraže osobe koje zaključuju brak.


Članak 147.Natpisi na pločama s nazivima mjesta, ulica i trgova ističu se na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Članak 148.Praktična primjena odredbi ovog Statuta s ciljem osiguranja ravnopravnog tretmana pripadnika talijanske nacionalnosti, ostvaruje se nezavisno o formalnom zahtjevu tih građana, s izuzetkom dispozicije navedene u članku 146. točka d.

XVIII Prijelazne i završne odredbe

Članak 149.Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik i nadležno radno tijelo Gradskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.
O promjeni Statuta odlučuje Gradsko vijeće većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Članak 150.Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Pule i posebnih zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Pule sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se akti Grada Pule u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 2. ovog članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 151.Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule br.11/01., 3/03., 6/03., 11/04., 2/05., 6/06, 9/06-pročišćeni tekst i 14/07).

Članak 152.Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule.Klasa: 021-05/09-01/50
Urbroj:2168/01-01-04-00-0019-09-10
Pula,14. srpnja 2009.GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić, v.r