Statut

X Mjesna samouprava

1. Mjesni odbor

Članak 82.Na području Grada Pule osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada Pule u cjelini.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnog odbora osiguravaju se u gradskom proračunu. Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u gradskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom gradskom odlukom.

Članak 83.Mjesni odbori na području Grada Pule jesu:

 • Mjesni odbor Stari Grad za područja gradskih četvrti Grad, Sveti Martin, Portarata i Arsenal
 • Mjesni odbor Kaštanjer za područje gradske četvrti Kaštanjer
 • Mjesni odbor Monte Zaro za područje gradske četvrti Monte Zaro
 • Mjesni odbor Sv. Polikarp - Sisplac za područja gradskih četvrti Sveti Polikarp, Mornarička bolnica i Sisplac
 • Mjesni odbor Veruda za područja gradskih četvrti Veruda, Valsaline i gradskih turističkih predjela Monsival, Saccorgiana i Verudella
 • Mjesni odbor Stoja za područja gradskih četvrti Musil, Vergarola, Sveti Petar, Barake, Valkane i gradskih turističkih predjela Valovine i Stoja
 • Mjesni odbor Nova Veruda za područja gradskih četvrti Vidikovac i gradskih turističkih predjela Marina Veruda, Fischerhutte i Bunarina
 • Mjesni odbor Šijana za područja gradskih četvrti Šijana, Monteghiro i prigradskih naselja Valica-Ilirija, Vidrijan i Vernal
 • Mjesni odbor Štinjan za područje prigradskog naselja Štinjan, prigradskih turističkih predjela Puntakristo, Puntižela, Valdežunac i Camulimenti i otoka Sv. Jerolim, Kozada, Sv. Katarina
 • Mjesni odbor Veli Vrh za područja prigradskih naselja Veli Vrh, Paganor, Karšiole i prigradskog turističkog predjela Vallelunga
 • Mjesni odbor Busoler za područja prigradskih naselja Busoler, Škatari, Šikići, Valmade, Monteserpo- Komunal, Kaiserwald i Valtursko polje
 • Mjesni odbor Valdebek za područja prigradskih naselja Valdebek i Dolinka
 • Mjesni odbor Arena za područja gradskih četvrti Arena, Croatia i Kolodvor
 • Mjesni odbor Vidikovac za područja gradskih četvrti Monte-rizzi i Drenovica
 • Mjesni odbor Gregovica za područja gradskih četvrti Pragrande, Sveti Mihovil, Bolnica i Gregovica
 • Mjesni odbor Monvidal za područja gradskih četvrti Monvidal.


Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 84.Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), može dati Gradsko vijeće, Gradonačelnik, vijeće mjesnog odbora, najmanje 20 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

Članak 85.Gradonačelniku roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ipo propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 90 dana od prijema prijedloga uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 86.U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 87.Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 88.Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Članak 89.Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradonačelnik.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora raspisat će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Članak 90.Broj članova vijeća pojedinog mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora na slijedeći način:

 • do 3000 stanovnika "¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦................ 7 članova
 • od 3000 do 5000 stanovnika "¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦.. 9 članova
 • više od 5000 stanovnika "¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦.........11 članova.


Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 91.Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 92.Vijeće mjesnog odbora:

 1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
 2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
 3. donosi pravila mjesnog odbora,
 4. donosi poslovnik o radu u skladu sa ovim Statutom,
 5. donosi financijski plan i godišnji obračun,
 6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
 7. saziva mjesne zborove građana ili na drugi način traži mišljenje građana sa svog područja o pitanjima vezanim za život i rad građana tog mjesnog odbora,
 8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Pule,
 9. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Pule, osobito sa susjednim mjesnim odborima,
 10. surađuje s udrugama na svom području po pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
 11. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovom području,
 12. obavlja i druge poslove uređene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.


Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti).

Članak 93.Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 94.Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 95.Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.
Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u gradskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom gradskom odlukom.

Članak 96.Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 97.Vijeće mjesnog odbora predlaže Gradskom vijeću:

 1. rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Pule, te ostala pitanja od utjecaja na život i rad područja odbora,
 2. mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenje naselja,
 3. promjenu područja mjesnog odbora,
 4. naziv mjesnog odbora.


Članak 98.Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik. Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
Podrobnije odredbe o mjesnim odborima uredit će se u osnovama pravila mjesnih odbora koje donosi Gradsko vijeće.

2. Mjesni zborovi

Članak 99.Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.
Zbor građana iz prethodnog stavka ovog članka može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Mjesni zbor građana donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova građana prisutnih na zboru.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Mjesni zbor građana u mjesnom odboru gdje nije izabrano vijeće mjesnog odbora vodi predsjednik mjesnog zbora i njegov zamjenik koji se biraju na prijedlog 5 građana, javnim glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova građana prisutnih na zboru.