Statut

VIII Upravna tijela

Članak 70.Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pule, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Članak 71.Upravna tijela Grada Pule, u oblastima za koje su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju zakone i druge propise, odluke i druge opće akte tijela Grada, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke i druge opće i pojedinačne akte te obavljaju i druge poslove.

Članak 72.Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna su Gradonačelniku.

Članak 73.Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Pule, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
Za dio poslova iz samoupravnog djelokruga kojeg gradska uprava obavlja za druge jedinice lokalne samouprave, posebnim će se ugovorom utvrditi vrste i opseg poslova, naknada za njihovo obavljanje te drugi uvjeti neophodni za ažurno, kvalitetno i stručno obavljanje poslova.