Statut

IX Ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina

Članak 74.Pripadnici nacionalnih manjina na području Grada Pule, s ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina koje biraju, na način i pod uvjetima propisanima Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Članak 75.Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Pula imaju pravo:

  • predlagati tijelima Grada Pule mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Puli, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;
  • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Pule;
  • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.


Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se poslovnikom Gradskog vijeća Grada Pule.

Članak 76.Grad Pula, sukladno mogućnostima gradskog proračuna, osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a mogu se osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.
Vijeća nacionalnih manjina su neprofitne pravne osobe, koje svoju pravnu osobnost stječu upisom u registar nacionalnih manjina.
Vijeća nacionalnih manjina donose statut, program rada, financijski plan i završni račun koji se objavljuju u službenom glasilu Grada Pule.

Članak 77.Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada Pule, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 78.Na području Grada Pule, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Pule isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 79.Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:

  • u sastavu svojih pečata i žigova
  • u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama
  • u zaglavljima službenih akata koje donose.


Članak 80.U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 81.Grad Pula, u skladu s mogućnostima, financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.