Statut

IV. Suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 14.Grad Pula se povezuje u odgovarajuće oblike povezivanja odnosno zaključuje sporazume o ciljevima, oblicima i uvjetima suradnje s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa u unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Članak 15.Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog i društvenog razvitka, u okviru svojeg samoupravnog djelokruga, Grad Pula uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Grada Pule s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.
Sporazum o suradnji Grada Pule i lokalne odnosno regionalne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu Grada Pule.

Članak 16.Grad Pula u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Istarske županije te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Grada Pule, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Grada Pule mogu podnositi Gradsko vijeće i Gradonačelnik neposredno nadležnim tijelima i posredno putem članova predstavničkog tijela i zastupnika u Hrvatskom saboru.