Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu ožujku 2023. godine

PODIJELI
03 / 03 / 2023
 1. Odluka o imenovanju članova Radne skupine za postupak izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pula-Pola
 2. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana
 3. Odluka o odobravanju promjene djelatnosti i zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg Portarata br. 2
 4. Odluka o stupanju pravnog sljednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u puli, Sergijevaca br. 47
 5. Odluka u stupanje pravnog sljednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 39
 6. Odluka o prihvaćanju cijena radova trgovačkog društva Pragarande d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda
 7. Zaključak o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u Puli, Koparska br. 58
 8. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Pula-Pola za 2023. godinu
 9. Plan operativne provedbe programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite
 10. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila u Gradu Pula-Pola od 2023. – 2025.g.
 11. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (tvrđava Punta Christo)
 12. Zaključak o organiziranju manifestacije „CVIJET GRADU 2023“, u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i „cvjetnih blagdana“
 13. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta u Gradu Pula-Pola
 14. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2023. godinu (Br.3.)
 15. Odluka o imenovanju članova Radne skupine za provedbu i praćenje Projekta „Coworking Pula“
 16. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Cjenika komunalne djelatnosti ukopa i održavanja groblja
 17. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju osobe za upravljanje rizicima ITU PT Pula
 18. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Tima za mlade Grada Pula-Pola
 19. Odluka o imenovanju voditelja i članova Strateške grupe i Stručnih odbora Vijeća za prevenciju kriminaliteta u Gradu Pula-Pola
 20. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izvođenje radova na rekonstrukciji parka i dječjeg igrališta na raskrižju Nobileove i Vukovarske ulice
 21. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom)
 22. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o nabavi – izrada sustava djelomičnog hlađenja dvorane OŠ Veli Vrh
 23. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o nabavi – održavanje nadstrešnice na stajalištima JGP-a 2023.-2025.g.
 24. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja poslovnim zgradama u vlasništvu Grada Pula-Pola
 25. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Adria Summer Festival: DUBIOZA KOLEKTIV I ZABRANJENO PUŠENJE“ u Amfiteatru
 26. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (All Night Long)
 27. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10/III
 28. Odluka o uporabi poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule, u Puli, Keršovanijeva br. 23
 29. Odluka o visini blagajničkog maksimuma za proračunske korisnike
 30. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Klub „Kotač“ DC Rojc)
 31. Odluka o dodjeli stana u najam
 32. Odluka o uporabi poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule u Puli, Mutvoranska br. 3
 33. Odluka o uporabi poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule u Puli, Koparska br. 58
 34. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Ulica 43. istarske divizije br. 73
 35. Odluka o uporabi poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule u Puli, Dobricheva br. 32
 36. Odluka o uporabi poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule u Puli, Zagrebačka br. 45
 37. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10/III (Auto-moto klub Pula-Pola I)
 38. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10/III (JazzIstra)
 39. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10/III (9 muza)
 40. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10/III (Triatlon klub Pula)
 41. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10/III (Pole Diamond Academy)
 42. Zaključak o prihvatu prijedloga Predugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje br. 16-06-PMPO-2023 i prijedloga Ugovora o prijenosu prava vlasništva br. 17-06-PPV-2023
 43. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Pula parking d.o.o. na prijedlog Izmjena i dopuna Cjenika pružanja komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
 44. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje Programa javnih potreba u Kulturi Grada Pula-Pola za 2023. godinu
 45. Odluka o uspostavi Spasilačke službe na kupalištima na području Grada Pula-Pola u 2023. godini
 46. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – nužna sanacija dijela sunčališta kupališta Stoja
 47. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o nabavi – eVrtići i eSocijala – nadogranja programskog rješenja i baze podataka
 48. Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2023. godini Osnovnoj školi Vidikovac Pula
 49. Odluka o osnivanju i imenovanju članova razvojnog tima Gradonačelnika Grada Pula-Pola
 50. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osoba zaduženih za praćenje izvršenja okvirnog sporazuma – usluga osiguranja za potrebe Grada Pule, trgovačkih društva i ustanova u vlasništvu, odnosno pretežitom vlasništvu Grada Pule te osnovnih škola na području grada Pule
 51. Zaključak o imenovanju komisije za provedbu natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja, davanje u zakup građevinskog zemljišta i javnih površina
 52. Odluka o dodjeli pomoći u obliku dara u naravi umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Pula-Pola
 53. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 54. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 55. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće
 56. Izmjene i dopune obveznih uputa za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće
 57. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. na prijedlog Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje
 58. Zaključak o namjenskom financiranju u svrhu realizacije planiranog uređenja park šuma Šijana i Busoler za 2023. godinu
 59. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2023. godinu (Br.4.)
 60. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova razvojnog tima Gradonačelnika Grada Pula-Pola
 61. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 62. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – usluga multi sezonskog zračnog snimanja
 63. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izgradnja pješačke staze s javnom rasvjetom Valkane u Puli
 64. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Klub „Kotač“, DC Rojc)
 65. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Trga Republike u Puli
 66. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o nabavi – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade DV Mali svijet PO Veruda
 67. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za razdovlje od 0 srpnja do 31. prosinca 2022. godine
 68. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Pula-Pola za 2022. godinu
 69. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju projektnog tima za provedbu projekta „Dobra energija – solarna enerija za energetsku tranziciju“ u Gradu Pula-Pola
 70. Odluka o razrješnju i imenovanju članice Koordinacije Društvenog centra „Rojc“
 71. Plan kontrole utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za 202 godinu
 72. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „KONCERT – DALMATINO“ u Amfiteatru u Puli
 73. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Adria Summer Festival: DINO MERLIN“ u Amfiteatru
 74. Odluka o imenovanju članova i davanju punomoći članovima Pregovaračkog tima za pregovaranje o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama kojima je osnivač Grad Pula-Pola
 75. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte udruga iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade
 76. Odluka o kupnji zemljišta (Odvojak Kaverskog puta)
 77. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Klub „Kotač2, DC Rojc – 01.04.2023)
 78. Zaključak o prihvatu prijedloga sporazuma o financiranju izrade idejnog rješenja za rekonstrukciju obalnog zida i uređenja obale šetnice pulske Rive
 79. Odluka o stupanju pravnog slijednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 20
 80. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pula-Pola
 81. Zaključak o odobravanju otpisa potraživanja Grada Pule
 82. Rješenja o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran „Mozart“