Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu veljači 2023. godine

PODIJELI
10 / 02 / 2023
 1. Odluka o financiranju programa i projekata ustanova u djelatnosti socijalne skrbi, zdravstva i javnog zdravstva u 2023. godini
 2. Odluka o stupanju pravnog sljednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Riva br. 2
 3. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Maksimijanova br. 8
 4. Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 2
 5. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju partnerskog vijeća urbanog područja Pula
 6. Zaključak o korištenju javnih površina zbog organiziranja manifestacija – Solidarna ekološka tržnica
 7. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Adry’s B-day Party)
 8. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (MAD-music after dinner)
 9. Odluka o imenovanju voditelja projekta „Pulski vrtići za sretnije odrastanje“
 10. Rješenje o odobravanju sredstava na teret proračunske zalihe Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu
 11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 2. izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u gradu Puli
 13. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora Grada Pule na uporabu udrugama
 14. Rješenje o odobravanju produženog radno vrijeme ugostiteljskog objekta – caffe bar „LA RESISTANCE“
 15. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Trga Republike u Puli
 16. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o nabavi – izrada sustava djelomičnog hlađenja dvorane OŠ Veli Vrh
 17. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (27. godišnjica Radio Maestrala)
 18. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju MIS administratora za programsko razdoblje 2014-2020
 19. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izgradnja multifunkcionalnog igrališta Valica u naselju Monvidal
 20. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola za 2023. godinu
 22. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Maksimijanova br. 4
 23. Zaključak o prihvatu Izjave o uspostavljanju etažnog vlasništva i povezivanju odgovarajućeg suvlasničkog dijela s pravom vlaništva posebnog dijela nekretnine
 24. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2023. godinu (Br.2.)
 25. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 26. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o otkazu Ugovora o uporabi poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule, KLASA:372-01/22-01/244, URBROJ:2163-7-05-0411-22-1
 27. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – MAKSIM JET d.o.o.
 28. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Istarske ljekarne
 29. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Pula-Pola
 30. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara
 31. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Plana postavljanja privremenih objekata, komunalnih objekata u općoj uporabi i bankomata u Gradu Pula-Pola
 32. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete javne komunalne usluge sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovog zbrinjavanja na području Grada Pula-Pola
 33. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pula-Pola
 34. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja u korist trgovačkog društva Pula sport d.o.o.
 35. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Grada Pula-Pola
 36. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 37. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 38. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula-Pola za 2022. godinu
 39. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – usluga upravljanja i održavanja višestambene zgrade u Pomeru
 40. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola
 41. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa slobodno ugovorenom najamninom)
 42. Odluka o davanju na korištenje stana u Puli, Koshova ulica 20 – Udruga za autizam Istra
 43. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Carnival under ground)
 44. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Dječja Maškarana Matineja, Masquerades in city)
 45. Zaključak o korištenju javnih površina zbog organiziranja manifestacija (2 Croatia Bike Week, Zvono za Ciscuttija – zvono za kazalište)
 46. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (DC Rojc – klub Kotač)
 47. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pula-Pola za 2023. godinu
 48. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na korištenje zgrade u Puli, Gradski uspon 6
 49. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa slobodno ugovorenom najamninom)
 50. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Pula-Pola u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 51. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izvođenje radova krajobraznog uređenja zelene površine na raskrižju Palisine i Ceste prekomorskih brigada
 52. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – usluga korištenja računalne aplikacije „e-jednostavna nabava“
 53. Zaključak o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br.14
 54. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule-Pola
 55. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe
 56. Odluka o imenovanju upraviteljice Zaklade za sport Grada Pula-Pola
 57. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnsoti na području Grada Pule u 2022. godini
 58. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje Amfiteatra za održavanje prijema Hrvatske udruge kontrolora leta
 59. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje Amfiteatra za održavanje koncerta glazbene skupine Hillsong United
 60. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za zaštitu na radu u Gradu Pula-Pola
 61. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pula-Pola
 62. Odluka o privremenom korištenju poslovnog prostora u Puli, Forum br. 9
 63. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe
 64. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke i vrijeme održavanja javne manifestacije (EPC)
 65. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Maskirana veljača)
 66. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu poslovnih prostora Grada Pule na uporabu udrugama
 67. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju tima u provedbi projekta „KLIK Pula – Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula“ u Gradu Pula-Pola
 68. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za izbor kandidata za člana upravnog vijeća ustanove čiji je osnivač Grad Pula-Pola i imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja
 69. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu – caffe bar „BASS BAR“
 70. Odluka o radnom vremenu u upravnim tijelima Grada Pula-Pola
 71. Zaključak o imenovanju službenika ovlaštenog za pristup informacijskom sustavu tržišta nekretnina (eNekretnine)
 72. Zaključak o otpisu potraživanja
 73. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja poslovnim zgradama u vlasništvu Grada Pula-Pola
 74. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Savjeta potrošača usluga Grada Pule
 75. Odluka o imenovanju voditelja projekta „Zajedno do znanja 4“
 76. Odluka o imenovanju koordinatora projekta „Zajedno do znanja 4“