Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu prosincu 2019. godine

PODIJELI
02 / 01 / 2020
 1. Odluka o odobravanju produženja radnog vremena 3 prosinca 2019. godine ugostiteljskim objektima na području Grada Pula-Pola
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 3. Odluka o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula-Pola u 2020. godini
 4. Odluka o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata s područja socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula-Pola
 5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama u 2020. godini
 6. Odluka o nastavku projekta uređenja Verudela Art Park
 7. Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2020. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 8. Odluka o dodjeli sredstava dječjim vrtićima drugih osnivača
 9. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 11. Odluka o prihvatu ponuda i zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 12. Odluka o dodjeli potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju
 13. Odluka o osnivanju Radnog tima za utvrđivanje stupnja dovršenosti investicija u pripremi
 14. Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u obuhvatu dogradnje drugog kolnika državne ceste D66 i D75 i rekonstrukcije postojeće državne ceste – dionica Veli Vrh-Pula, Etapa II – km 1+090,98 – km 1+890,09 – Faza I u korist trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o.
 15. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnih cijevi u svrhu rekonstrukcije vodoopskrbne mreže na trasi kanala Pragrande na području Pule
 16. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja vodovodne mreže u prometnici unutar naselja Monvidal-Kaštanjer-Gregovica
 17. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja uličnih plinovoda – odvojak Kaštanjer u Puli
 18. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja građevine energetskog sustava SN priključak za TS 10(20)/0,4 kV Pula City Mall 2, TS 10(20)/0,4 kV Pula City Mall 2 i pripadajuća NN mreža
 19. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnih cijevi vodovodne mreže na području naselja Veli Vrh, Šijana, Valmade i Monte Serpo
 20. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnih cijevi vodovodne mreže na području naselja Busoler, Valdebek, Šikići i Škatari
 21. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže unutar naselja Monvidal – Kaštanjer – Gregovica
 22. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnih cijevi u svrhu rekonstrukcije vodovodne mreže niske zone gradske jezgre
 23. Odluka o dodjeli novčanih sredstava trgovačkom društvu Plinara d.o.o. Pula
 24. Odluka o prijenosu sredstava na račun pričuve Dječjeg kreativnog centra
 25. Odluka o isknjiženju nefinancijske imovine – vrijednosti investicije rekonstrukcije platoa tržnice na Verudi iz poslovnih knjiga Grada Pule
 26. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Puli, Smareglina br. 2
 27. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Puli, Riva br. 2
 28. Odluka o zaključenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Flanatička br. 13 s neposrednim posjednikom
 29. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika – t.d. Tanja trgovina j.d.o.o.
 30. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika – t.d. Tanja trgovina j.d.o.o.
 31. Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2019./2020.
 32. Zaključak o imenovanju Pregovaračkog odbora, davanju punomoći članovima Pregovaračkog odbora za pregovaranje i davanje punomoći predsjedniku Pregovaračkog odbora za sklapanje Dodatka I. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda - Pula
 33. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2019. godinu (Br. 10.)
 34. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2019. godinu (Br. 11.)
 35. Zaključak o prihvaćanju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2020. godinu
 36. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – odvojak sa Šikićanske ceste
 37. Zaključak o organiziranju manifestacija (Vinski grad u Puli, Pulski karneval, Seasplash Platforma#13)
 38. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Prosinac u Puli)
 39. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Showcase Seasplash platforma #13)
 40. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (NYE party – Seasplash platforma #13“)
 41. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Circolo 17)
 42. Rješenje o razrješenju i imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula
 43. Rješenje o imenovanju stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pula-Pola
 44. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka „Mozart“ (prosinac 2019.)
 45. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka „Mozart“ (siječanj 2020.)
 46. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran „Ribarska Koliba Fischerhutte“
 47. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine, zona i djelatnosti u poslovnom prostoru Grada Pule-Pola
 48. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
 49. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
 50. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2020. godinu
 51. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Operativnog plana aktivnosti za socijalnu podršku i zdravlje Grada Pula-Pola za razdoblje 2020.-2021.
 52. Izvješće o izmjeni Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec rujan 2019. godine