Gradska uprava

Mjesna samouprava

Na području Grada Pule osnovano je 16 mjesnih odbora kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada Pule u cjelini.

Mjesni odbor osniva se za dio Grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Mjesni odbor je pravna osoba.

Kontakt


Mjesni odbori Grada Pule jesu:

 • MO Stari Grad za gradsku četvrt Stari Grad, Sveti Martin, Portarata i Arsenal
 • MO Kaštanjer za gradsku četvrt Kaštanjer
 • MO Monte Zaro za gradsku četvrt Monte Zaro
 • MO Sv. Polikarp - Sisplac za gradske četvrti Sveti Polikarp, Mornarička bolnica i Sisplac
 • MO Veruda za gradske četvrti Veruda, Valsaline i gradskih turističkih predjela Monsival, Saccorgiana i Verudella
 • MO Stoja za gradske četvrti Musil, Vergarola, Sveti Petar, Barake, Valkane i gradskih turističkih predjela Valovine i Stoja
 • MO Nova Veruda za gradske četvrti Vidikovac i gradskih turističkih predjela Marina Veruda, Fischerhutte i Bunarina
 • MO Šijana za gradske četvrti Šijana, Monteghiro i prigradskih naselja Valica-Ilirija, Vidrijan i Vernal
 • MO Štinjan za prigradsko naselja Štinjan, prigradskih turističkih predjela Puntakristo, Puntižela, Valdežunac i Camulimenti i otoka Sv. Jerolim, Kozada, Sv. Katarina
 • MO Veli Vrh za prigradska naselja Veli Vrh, Paganor, Karšiole i prigradskog turističkog predjela Vallelunga
 • MO Busoler za prigradska naselja Busoler, Škatari, Šikići, Valmade, Monteserpo-Komunal, Kaiserwald i Valtursko polje
 • MO Valdebek za prigradska naselja Valdebek i Dolinka
 • MO Arena za gradske četvrti Arena, Croatia i Kolodvor
 • MO Vidikovac za gradske četvrti Monte-rizzi i Drenovica
 • MO Gregovica za gradske četvrti Pragrande, Sveti Mihovil, Bolnica i Gregovica
 • MO Monvidal za gradsku četvrt Monvidal.

Tijela mjesnog odbora

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

1. Vijeće mjesnog odbora

Članove vijeća mjesnog odbora biraju punoljetni i poslovno sposobni građani s prebivalištem na području toga mjesnog odbora, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine, razmjerni m izbornim sustavom. Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje izbor predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Broj članova vijeća pojedinog mjesnog odbora u određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora na slijedeći način:

- do 3000 stanovnika ………………………………………................ 7 članova
- od 3000 do 5000 stanovnika ……………………………………….. 9 članova
- više od 5000 stanovnika ……………………………………….........11 članova.

Posljednji izbori za vijeća mjesnih odbora održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati su postali konačni 19. veljače 2020. godine.

Vijeće:

 1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
 2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,
 3. donosi pravila mjesnog odbora,
 4. donosi poslovnik o radu,
 5. donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 6. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnog odbora,
 7. saziva mjesne zborove građana ili na drugi način traži mišljenje građana sa svoga područja o pitanjima vezanima za život i rad građana toga mjesnog odbora,
 8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u Proračunu Grada,
 9. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada, osobito sa susjednim mjesnim odborima,
 10. surađuje s udrugama na svom području po pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora,
 11. predlaže osnivanje mjesnih odbora, daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovom području,
 12. predlaže Gradskom vijeću rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada, ostala pitanja od utjecaja na život i rad građana s područja mjesnog odbora,
 13. predlaže Gradskom vijeću mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenje naselja,
 14. predlaže Gradskom vijeću promjenu područja mjesnog odbora i promjenu naziva mjesnog odbora,
 15. osniva radna tijela vijeća te bira i razrješuje njihove članove,
 16. obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlukama i drugim općim aktima Gradskog vijeća.

Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora (zelene površine, parkovi i dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti).

2. Predsjednik vijeća mjesnog odbora

Predsjednika vijeća mjesnog odbora bira vijeće iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

 1. predstavlja mjesni odbor,
 2. saziva sjednice vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi vijeće mjesnog odbora,
 3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća mjesnog odbora,
 4. vodi mjesne zborove građana,
 5. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
 6. brine o javnosti rada mjesnog odbora,
 7. obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora.

Nadzor na zakonitošću rada mjesnog odbora

Nadzor nad zakonitošću rada mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik, te na njegov prijedlog Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut, Osnove pravila mjesnih odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Gradsko vijeće donosi Osnove pravila mjesnih odbora, kojima se detaljno uređuje ustrojstvo i rad mjesnih odbora, provođenje izbora članova vijeća mjesnog odbora, ovlasti Gradonačelnika u nadzoru zakonitosti rada tijela mjesnih odbora te druga pitanja od značaja za rad mjesnih odbora.

Sredstva za obavljanje poslova mjesnih odbora

Financijska sredstva za obavljanje aktivnosti mjesnih odbora osiguravaju se iz:

 1. proračuna Grada,
 2. sredstava koje mjesni odbor ostvari svojom aktivnošću ili davanjem poslovnog prostora u podzakup,
 3. pomoći, donacija i drugih izvora koje mjesni odbor ostvari u skladu sa pozitivnim propisima.

Odlukom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje način financiranja mjesnih odbora.
Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnih odbora obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za mjesnu samoupravu i druga gradska upravna tijela na način općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Grada.