Mjesna samouprava

Mjesni odbor Kaštanjer

Mjesni odbor Kaštanjer obuhvaća područje gradske četvrti Kaštanjer smješteno na površini od 688.533 m2 na kojem živi 5.166 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Kaštanjer 8 i 10

Prikaz granica mjesnog odbora Kaštanjer

Prikaz granica mjesnog odbora Kaštanjer
Mjesni odbor Kaštanjer