Mjesna samouprava

Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac

Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac obuhvaća područja gradskih četvrti Sveti Polikarp, Mornarička bolnica i Sisplac smješteno na površini od 794.822 m2 na kojem živi 7.776 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Kochova 13.

Prikaz granica mjesnog odbora Sv. Polikarp - Sisplac

Prikaz granica mjesnog odbora Sv. Polikarp - Sisplac svpolikarp
Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac