Mjesna samouprava

Mjesni odbor Monvidal

Mjesni odbor Monvidal obuhvaća područja gradskih četvrti Monvidal smješteno na površini od 349.259 m2 na kojem živi 2.044 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Valturska 2.

Prikaz granica mjesnog odbora Monvidal

Prikaz granica mjesnog odbora Monvidal
Mjesni odbor Monvidal