Mjesna samouprava

Dokumenti

Osnove pravila mjesnih odbora

Odluka o načinu financiranja mjesnih odbora i plan malih komunalnih akcija MO

Ovom se Odlukom uređuje način financiranja aktivnosti mjesnih odbora na području Grada Pule (u daljnjem tekstu: Grad) te utvrđivanje kriterija za određivanje sredstava u Proračunu Grada za mjesne odbore i kriterija za raspodjelu tih sredstava na mjesne odbore.

Odluka o davanju na uporabu poslovnih prostora mjesnim odborima grada Pule

Ovom Odlukom uređuje se davanje na uporabu poslovnih prostora mjesnim odborima za obavljanje djelatnosti mjesne samouprave koja se u cijelosti ili u najvećem dijelu financira iz sredstava gradskog Proračuna i od interesa za Grad Pulu, te način i uvjeti davanja na povremenu uporabu poslovnih prostora uz naknadu i bez naknade u vrijeme kada se prostor ne koristi za djelatnost mjesne samouprave.