Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu rujnu 2021. godine

PODIJELI
06 / 09 / 2021

U mjesecu rujnu 2021. godine Gradonačelnik Grada Pula – Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

 1. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 2. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Gundulićeva br. 27
 3. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Danteov trg br. 3
 4. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Dubrovačke bratovštine br. 14
 5. Zaključak o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u Puli, Splitska br. 3
 6. Zaključak o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u Puli, Divkovićeva 3
 7. Odluka o davanju u podzakup dijela poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10/II
 8. Odluka o kupnji zemljišta – odvojak s Medulinske ceste u Puli
 9. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja elektromagnetskog objekta „Prelaganje dijela postojećeg 10 kV kabela KB TS 10/0,4 kV Valada – TS 10(20)/o,4 kV Premanturska Vojna
 10. Odluka o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja upojnog bunara, revizijskog okna te dijela oborinskog kolektora na nekretnini k.č. br. 2501/2 k.o. Pula
 11. Odluka o prijenosu prava vlasništva i osnivanju prava služnosti (k.č. 3923/41 k.o. Pula)
 12. Odluka o otkazu Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom)
 13. Zaključak o prihvatu prijedloga Tabularne isprave (Crodux derivati dva d.o.o.)
 14. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta potrošača javnih usluga Grada Pule
 15. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Grada Pule u postupcima nabave od strane naručitelja-trovačkih društava u kojima Grad Pula ima vlasničke udjele
 16. Odluka o davanju skloništa br. 79 na lokaciji Kochova – Jeretova ulica u Puli na uporabu u miru
 17. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola
 18. Zaključak o provođenju javne dražbe radi prodaje rabljenog osobnog automobila
 19. Program osposobljavanja za rad na siguran način službenika i namještenika Grada Pula-Pola
 20. Odluka o ovlaštenju za ovjeru ispisa elektroničke isprave
 21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta u Gradu Pula-Pola
 22. Odluka o prijenosu osnovnih sredstava Osnovnoj školi Centar Pula
 23. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije
 24. Odluka o određivanju članova i davanju punomoći članovima Pregovaračkog tima za pregovaranje o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule
 25. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu programa kreditiranja – „PODUZETNIK ISTARSKA ŽUPANIJA 2020“
 26. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2021. godini – „POTPORE PULA 2021“
 27. Odluka o osnivanju Radne skupine za pružanje potpore u pripremi Projekta urbane obnove Pule
 28. Odluka o imenovanju Odbora za vrednovanje Plana razvoja Grada Pula-Pola 2021-2030.
 29. Odluka o imenovanju Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Pula 2021 – 2027.
 30. Zaključak o otpisu potraživanja
 31. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o nabavi – projekt „Ne budi u pensiru, s nami si na miru“ – Pomoć u kući Pula
 32. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izgradnja javne rasvjete u Ulici Varetonova stancija na Velom Vrhu
 33. Odluka o imenovanju članova Radne skupine za provedbu gradnje sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe u aglomeracijama Pula Sjever i Pula Centar
 34. Odluka o osnivanju Tima za pripremu projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Pula-Pola
 35. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
 36. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Circolo di jazzette – 10.09.2021.)
 37. Zaključak o određivanu maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (Boca bar – 10. i 11.09.2021.)
 38. Odluka o imenovanju radne skupine za analizu stanja urbane sigurnosti na području Grada Pula-Pola
 39. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 40. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec kolovoz 2021. godine
 41. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
 42. Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Pula-Pola u 2022. godini
 43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pula-Pola
 44. Zaključak o razješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
 45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Pule
 46. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Pula-Pola
 47. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o otkazu Sporazuma o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave
 48. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju ulaganja Grada Pula-Pola u društvo Plinara d.o.o. u svrhu povećanja temeljnog kapitala
 49. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sastavu urbanog područja Pula
 50. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. Pula
 51. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule
 52. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu
 53. Zaključak o ispravci greške u Odluci o ovlaštenju za ovjeru ispisa elektroničke isprave
 54. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2021. Godinu (Br.8.)
 55. Odluka o održavnju manifestacije Europskog tjedna mobilnosti u Gradu Puli
 56. Odluka o dodjeljivanju poslovnog prostora na uporabu i zaključivanju ugovora o uporabi poslovnog prostora
 57. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom)
 58. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Koordinacije Društvenog centra „Rojc“
 59. Zaključak o smanjenju zakupnine zakupnika poslovnih stupova i panoa u vlasništvu Grada Pule
 60. Zaključak o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 16
 61. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Boca bar 17. i 18.09.2021.
 62. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja okvirnog sporazuma  - izvođenje radova u Ul.Bože Gumpca
 63. Odluka o imenovanju  stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja okvirnog ugovora  - loživo ulje extra lako (EURO)
 64. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu – ekstra lakog loživog ulja DV Mali svijet
 65. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 66. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju radne skupine za odabir članica i članova povjerenstva za provođenje javnog natječaja radi dodjele sredstava medijima
 67. Odluka o osnivanju Koordinacijskog vijeća urbanog područja Pula
 68. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o reguliranju statusa korištenja stanova bez valjane pravne osnove kojima raspolaže Grad Pula
 69. Odluka o dodjeli priznanja za izniman sportski rezultat
 70. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Boca bar 24. i 25.09.2021
 71. Zaključak o provođenju druge javne dražbe radi prodaje rabljenog osobnog vozila
 72. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za razdoblje 2023. – 2026. godine
 73. Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 74. Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 75. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2021. godinu
 76. Zaključak o utvrđivanju izmjena Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2021. godinu
 77. Zaključak o utvrđivanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
 78. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
 79. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.
 80. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.
 81. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 82. Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu poslovnih prostora Grada Pule na uporabu udrugama, Klasa:372-03/21-01/3;Urbroj:2168/01-03-06-00-0411-21-2, od dana 19. siječnja 2019. godine i neprihvaćanju ponuda pristiglih po natječaju za dodjelu poslovnih prostora Grada Pule na uporabu udrugama objavljenom dana 20. siječnja 2021. godine
 83. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 84. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 85. Odluka o imenovnaju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi za poštanske usluge
 86. Odluka o imenovnaju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja okvirnog sporazuma za predmet nabave – izvođenje radova rekonstrukcije i opremanja javnog sanitarnog čvora na Giardinima u Puli
 87. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije-Zajednica Talijana-01.10.2021. godine
 88. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pule-Pola za 20021. godinu (Br.9.)
 89. Zaključak o prihvatu prijedloga Tabularne isprave
 90. Zaključak o osnivnju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule – Pola
 91. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidatkinja i kandidata za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali svijet“ Pula