Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu veljači 2020.

PODIJELI
02 / 03 / 2020
 1. Odluka o osnivanju Preventivnog tima za praćenje i provedbu mjera vezano za koronavirus (COVID-2019)
 2. Odluka o prilagodbi građevine Škole za odgoj i obrazovanje – Pula osobama s invaliditetom
 3. Odluka o dodjeli sredstava za organizaciju projekta „PULA GRADSKI ĐIR“
 4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka odobravanja zahtjeva građana za sufinanciranje kamata prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pula-Pola
 5. Odluka o osnivanju Tima za pripremu projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Pula-Pola
 6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijava podnesenih po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama iz djelokruga poslova Upravnog odjela za kulturu
 7. Odluka o dodjeli novčanih sredstava trgovačkom društvu Plinara d.o.o. Pula
 8. Odluka o dodjeli stana u najam – Pula, Zadarska 10
 9. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) – Pula, Teslina 19
 10. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana
 11. Odluka o kupnji zemljišta – Valdebečki put
 12. Odluka o kupnji zemljišta – Valdebečki put
 13. Odluka o kupnji zemljišta – Premanturska cesta (k.č.br. 3733/4 k.o. Pula)
 14. Odluka o sklapanju prethodne nagodbe između Grada Pule i AUTOHRVATSKA PULA d.o.o.
 15. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Istarska br. 18
 16. Odluka o uporabi poslovnih prostora u Puli, Tršćanska br. 7
 17. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Teslina br. 18
 18. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule
 19. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Veronska br. 1 i zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 20. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika
 21. Odluka o davanju djela skloništa br. 75 u Puli, na lokaciji Jeretova 16/A, na uporabu u miru
 22. Odluka o prihvaćanju cijena radova društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina u dijelu poslova održavanja dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom
 23. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže u svrhu rekonstrukcije glavnog vodopskrbnog cjevovoda na području naselja Štinjan
 24. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže u Puli, naselje Valdebek – Valdebečki put
 25. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN mreže za TS 10(20)/0,4 kV Ruže Petrović
 26. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta TS 10(20)/0,4 kV Agrokoka Valmade Nova i KB 10(20)kV TS Agrokoka Valmade Nova – TS Kaiserwald
 27. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec siječanj 2020. godine
 28. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Pule u 2019. godini
 29. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i prvedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području grada Pule u 2019. godini
 30. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu – pivnica Ožujsko pub zaobilaznica
 31. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu – restoran Karlo
 32. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu – caffe bar „ULIKS“
 33. Zaključak o prihvaćanju inicijative za izradu i financiranje izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“
 34. Zaključak o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javne površine u svrhu organiziranja gradilišta za potrebe izgradnje Medicinske škole Pula
 35. Zaključak o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 1
 36. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – obrt Hany
 37. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa – APIOS d.o.o. i ORBIS d.o.o.
 38. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta – STANOINVEST d.o.o.
 39. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta – PANAMERA d.o.o., IPSILON NEKRETNINE d.o.o., DELTA NEKRETNINE d.o.o., ALPE ADRIA REAL ESTATE d.o.o., SALVADOR BLOK d.o.o.
 40. Zaključak o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Pule
 41. Zaključak o organiziranju manifestacija (Solidarna eko tržnica, 7. festival multikulturalnosti)
 42. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi X. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“
 44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području grada Pule
 45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu
 46. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. Pula
 47. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta:
 1. Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pula-Pola
 2. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2020. godinu (Mladen Pucarić)
 3. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Povelje Grada Pule za 2020. godinu (OKUD „Istra“)
 4. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Grba Grada Pule za 2020. godinu (Dominik Družeta)
 5. Zaključak o primanju na znanje prijedloga Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola