Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu studenom 2019. godine

PODIJELI
05 / 12 / 2019
 1. Odluka o dodjeli pomoći u obliku dara u naravi umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Pula-Pola koji ostvaruju pravo na pomoć umirovljenicima
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprava za pečenje plodina
 3. Odluka o odabiru Korisnika i dodjeli sredstava Grada za poticanje mjera energetske učinkovitosti
 4. Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju razvojnih projekata Grada Pula-Pola
 5. Odluka o imenovanju Projektnog tima u provedbi Projekta sanacije odlagališta Kaštijun u Puli
 6. Odluka o imenovanju članova Koordinacije Društvenog centra „Rojc“
 7. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju službenika Grada Pule ovlaštenih za sudjelovanje u procesima rada na EU fondovima
 8. Odluka o dodjeli stana – Pula, Trinajstićeva 16
 9. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i priznavanje statusa člana domaćinstva – Pula, Nobileova 19/II kat
 10. Odluka o kupnji zemljišta – Premanturska cesta (k.č.br. 6303/20 i k.č.br. 3922/10 obje k.o. Pula)
 11. Odluka o kupnji zemljišta – Premanturska cesta (k.č.br. 3738/5, k.č.br. 3738/7, k.č.br. 3923/28 i k.č.br. 3923/45 sve k.o. Pula)
 12. Odluka o kupnji zemljište – Premanturska cesta i Wolffova ulica (k.č.br. 3923/3, k.č.br. 3923/33, k.č.br. 3923/42, k.č.br. 3723/521 i k.č.br. 3723/522 sve k.o. Pula)
 13. Odluka o kupnji zemljišta – Premanturska cesta (k.č.br. 3733/4 i k.č.br. 3738/6 obje k.o. Pula)
 14. Odluka o kupnji zemljišta – k.č.br. 1866/7 i k.č.br. 1914/11 obje k.o. Pula (Ulica Bože Gumpca u Puli)
 15. Odluka o kupnji zemljišta – Paduljski put
 16. Odluka o kupnji zemljišta – Bunarska ulica (k.č.br. 501/9 k.o. Galižana)
 17. Odluka o kupnji zemljišta – Ulica Bože Gumpca – proboj Valturska (k.č.br. 6256/3 i k.č.br. 1966/41 obje k.o. Pula)
 18. Odluka o kupnji zemljišta – Ulica Bože Gumpca – proboj Valturska (k.č.br. 1966/40 k.o. Pula)
 19. Odluka o kupnji zemljišta – odvojak Ulice Tivoli
 20. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže u prometnici odvojak Kaštanjer u Puli
 21. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže u Šandaljskoj ulici u Puli
 22. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi odvodnje otpadnih voda Fekalna kanalizacija – Benčićeva – Vitasovićeva ulica
 23. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi vodogospodarskih sustava odvodnje otpadnih voda u sklopu aglomeracija Pula centar i Pula sjever
 24. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Puli, Flanatička br. 27
 25. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Puli, Uspon na Kaštel br. 2
 26. Odluka o ovlaštenju – Castrum Pula 97 d.o.o. Pula
 27. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika – zajednički ugostiteljski obrt „Diana“
 28. Odluka o izdavanju tabularne isprave
 29. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veli Vrh Pula
 30. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veruda Pula
 31. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veruda Pula
 32. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Vidikovac Pula
 33. Zaključak o ostvarivanju prava na korištenje grobnog mjesta za umrle HRVI iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
 34. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnih natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pula-Pola
 35. Zaključak o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja, davanje u zakup građevinskog zemljišta i javnih površina
 36. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – Ferrari international d.o.o. Pula
 37. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2019. godinu (Br.9)
 38. Zaključak o organiziranju manifestacija (Prosinac u Puli, klizalište)
 39. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije klizanja za građane
 40. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za devet mjeseci 2019. godine
 41. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe bar „Cabahia“
 42. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec listopad 2019. godine
 43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2019. godinu
 44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
 45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 46. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 47. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
 48. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
 49. Zaključak o utvrđivanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2019. godinu
 50. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pule za 2020. godinu i projekcija Proračuna Grada Pule za 2021. i 2022. godinu
 51. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu
 52. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2020. godinu
 53. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
 54. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 55. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 56. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
 57. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
 58. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2019. godinu
 59. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2020. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2020. – 2022. godine
 60. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Plana djelovanja na području prirodnih nepogoda za Grad Pula-Pola u 2020. godini
 61. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena Osnova pravila mjesnih odbora
 62. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2020. godinu
 63. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola
 64. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula
 65. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i gradnje građevina infrastrukturne namjene, vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2.a. skupine – rekonstrukcija Šijanskog kolektora
 66. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dodjeli financijskih sredstava trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. Pula
 67. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
 68. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – k.č. 5031/14 k.o. Pula
 69. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Pule 2020. – 2022.