Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu ožujku 2019. godine

PODIJELI
01 / 04 / 2019
 1. Odluka o javnim površinama namijenjenim izvođenju i kretanju kućnih ljubimaca te plaža na kojima je dozvoljen boravak i kupnje kućnih ljubimaca
 2. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 3. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, numizmatike, portretiranje, tetoviranje te prodaju pića i sladoleda
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 5. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za program, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula-Pola za 2019. godinu iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu
 6. Odluka o ovlaštenju za poduzimanju radnji u cilju realizacije Projekta Ribarske luke Pula na lokaciji Zonki
 7. Odluka o utvrđivanju statusa člana domaćinstva
 8. Odluka o sklapanju Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 9. Odluka o davanju skloništa br. 44 u Puli, na lokaciji Koparska 52, na uporabu u miru
 10. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Stoja 2 – Vatrogasna zajednica Istarske županije
 11. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kukuljevićeva br. 5 – Lovačko društvo Union Pula
 12. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Koparska 58 – Udruga žena – Pula
 13. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg 1. svibnja br.2 – Jadran tvornica čarapa d.d.
 14. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Flavijevska br.30 – Istarske ljekarne
 15. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Uspon Franje Asiškog br. 6 – Makedonska pravoslavna crkva u Hrvatskoj – Makedonska pravoslavna crkvena općina „Sv. Joakim Osogovski“
 16. Odluka o kupnji zemljišta – Ulica Fojba
 17. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN kabel između TS 10(20)/0,4 kV Musilska – TS 10(20)/0,4 kV Valkane
 18. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, sanitarna odvodnja naselja Šikići – Škatari
 19. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodne mreže u Puli – Ulica Valovine
 20. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodne mreže u Puli – Ulica Brist
 21. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodne mreže u Puli – dio naselja Monte Serpo
 22. Odluka o promjeni namjene neutrošenih novčanih sredstava dodijeljenih trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. i dodjeli nepovratnih novčanih sredstava istom trgovačkom društvu za financiranje projektiranja i izgradnju vodnih građevina na području Grada Pule
 23. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Flanatička br.17 i zaključenju Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 24. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnih prostora u Puli, Sergijevaca br. 4 i Benediktinske opatije br. 1 i zaključivanju Aneksa Ugovora o zakupu poslovnih prostora
 25. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Princess“
 26. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Mirage Soleil“
 27. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Kunstkafe“
 28. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka „Mozart“
 29. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Rustico bar“
 30. Rješenje o imenovanju i zadaćama Voditelja integriranog sustava upravljanja u Gradu Pula-Pola
 31. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Pule za 2019. godinu
 32. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2019. godinu (Br.2.)
 33. Zaključak o organiziranju akcije „CVIJET GRADU 2019“, u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i „cvjetnih blagdana“
 34. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora Grada Pule na uporabu udrugama
 35. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Koncert – Đorđe Balašević“
 36. Zaključak o organiziranju manifestacija (13. Florija, Izvorni sjaj pulske arene, Dani Uliksa, Pula City Tour)
 37. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – buffet Wine&food „Tappo“
 38. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – buffet „Wine&food „Tappo“
 39. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – buffet „Wine&food „Tappo“
 40. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – buffet „Wine&food „Tappo“
 41. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – buffet „Wine&food „Tappo“
 42. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – buffet „Wine&food „Tappo“
 43. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – „Caffe bar Circolo 17“
 44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Pule za 2018. godinu
 45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 46. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (Koparska 3)
 47. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove građevina na području Grada Pule
 48. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju na posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, sigurnosni ispust crpne stanice Puntižela
 49. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. i prijedlog odluke o izmjeni Društvenog ugovora Fratarski d.o.o.
 50. Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule-Pola
 51. Zaključak o primanju na znanje prijedloga Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola
 52. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Pule
 53. Izvješće o lokaciji i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Grada Pule u 2018. godini
 54. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za 2018. godinu
 55. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
 56. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec veljaču 2019. godine
 57. Plan kontrole utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za 2019. godinu
 58. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu poslovnih protora Grada Pule na uporabu udrugama