Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu siječnju 2020.

PODIJELI
03 / 02 / 2020
 1. Odluka o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pula-Pola
 2. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Grada Pule za 2020. godinu
 3. Provedbeni plan obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Pule za 2020. godinu
 4. Odluka o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele sredstava za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Grada Pule za 2020. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola
 5. Odluka o imenovanju povjerenstava za ocjenjivanje prijava podnesenih po Javnom pozivu za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Grada Pule za 2020. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola
 6. Odluka o određivanju članova i davanju punomoći članovima Pregovaračkog tima za pregovaranje o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule
 7. Odluka o tiskanju glasačkih listića za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule
 8. Odluka o davanju skloništa na uporabu
 9. Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju statusa korištenja stanova bez valjane pravne osnove kojima raspolaže Grad Pula
 11. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 12. Odluka o kupnji zemljišta – odvojak Ulice Rimske centurijacije
 13. Odluka o kupnji zemljišta – Paduljski put
 14. Odluka o kupnji zemljišta – Premanturska cesta (k.č.br. 3738/6 k.o. Pula)
 15. Odluka o kupnji zemljišta – Bunarska ulica (k.č. br. 501/453 k.o. Galižana)
 16. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodnih cijevi u svrhu izgradnje vodovodne mreže na području naselja Valdebek
 17. Odluka o osnivanju služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodnih cijevi u svrhu izgradnje vodovodne mreže na području naselja Monte Serpo, Monte Turko, Stancija Katoro, Šikići, Škatari i Busoler (proširenje aglomeracije Pula Centar)
 18. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže u Puli – naselje Valdebek – ulica Jasne Crnobori
 19. Odluka o priznanju prava služnosti prolaza pješice u korist k.č.zgr. 2650/4 k.o. Pula
 20. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, 43. Istarske divizije br. 13
 21. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Keršovanijeva br. 35
 22. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika – Concettino d.o.o.
 23. Odluka o donošenju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2019. godinu
 24. Odluka o povjeravanju poslova organizacije gradskih manifestacija u 2020. godini
 25. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2020. godini
 26. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju partnerskog vijeća urbanog područja Pula
 27. Odluka o donaciji opreme Speleološkoj udruzi Pula
 28. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec prosinac 2019. godine
 29. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2019. godine
 30. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
 31. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Pule za 2020. godinu
 32. Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za provođenje radnji potrebnih za realizaciju projekata sufinanciranih od Europske unije
 33. Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 34. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja, davanje u zakup građevinskog zemljišta i javnih površina
 35. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – priznavanje ulaganja u adaptaciju poslovnog prostora u Puli, Stankovićeva br. 18
 36. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Delta 85 d.o.o. Pula
 37. Zaključak o prihvatu prijedloga Ugovora o skladištenju – ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
 38. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o partnerstvu – IDA d.o.o.
 39. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2020. godinu (Br. 1)
 40. Rješenje o utvrđivanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Pula-Pola
 41. Rješenje o imenovanju članova Komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za radnike dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Pula-Pola
 42. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar Cabahia (siječanj 2020.)
 43. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar Cabahia (veljača 2020.)
 44. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – pivnica Ožujsko pub Zaobilaznica
 45. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar Uliks
 46. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine
 47. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Pule 2020. – 2022.
 48. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2019. godini Osnovnoj školi Stoja