Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Pročelnica

Vesna Sajić
Adresa: Polanijev prolaz 2
Telefon: 052/371-951
Fax: 052/223-015
E-mail: vesna.sajic@pula.hr

Djelokrug

Ustrojstvo

Upravni odjel za financije i gospodarstvo obavlja:

 • planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna,
 • planiranje i praćenje likvidnosti,
 • izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,
 • sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima, 
 • naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
 • utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, izuzev poreza na korištenje javnih površina, naplatu te pokretanje postupaka radi naplate gradskih poreza,
 • provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
 • postupke vezane za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada, 
 • poslove vezane za osiguranje,
 • poslove u vezi s poticanjem gospodarske aktivnosti i osiguranjem osnove za razvitak gospodarskih djelatnosti,
 • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove koji se odnose na poslove opće uprave,
 • poslove pisarnice,
 • poslove ekonomata za sva upravna tijela Grada,
 • kadrovske i pomoćno tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Grada.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Ustrojstvene jedinice Upravnog odjela za financije i gospodarstvo jesu:

 1. Odsjek za proračun i naplatu prihoda
 2. Odsjek za računovodstvo
 3. Odsjek za gospodarstvo
 4. Odsjek za opće poslove

U Upravnom odjelu sistematizirano je 29 radnih mjesta s 45 izvršitelja.