Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma

p.o. PROČELNICA

Vesna Sajić
Adresa: Polanijev prolaz 2
Telefon: 052/371-951
Fax: 052/223-015
E-mail: vesna.sajic@pula.hr

Djelokrug

Ustrojstvo

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna, - planiranje i praćenje likvidnosti,

- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

- vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,

- sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,

- naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,

- utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, izuzev poreza na korištenje javnih površina, naplatu te pokretanje postupaka radi naplate gradskih poreza,

- provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,

- postupke vezane za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,

- poslove koji se odnose na praćenje financijskog stanja Grada i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna, prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva te obavlja i druge poslove iz područja financija,

- poslove vezane za osiguranje,

- poslove vezane za stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za poticanje malog i srednjeg gospodarstva kroz razvoj sustava izravnih i neizravnih potpora, unapređenje poduzetničke infrastrukture i poduzetničkih sposobnosti te promociju poduzetništva,

- planiranja, provedbe i koordinacije projekata i aktivnosti usmjerenih na poticanje gospodarskog razvoja, inovacija i poduzetništva,

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove koji se odnose na poslove opće uprave,

- poslove pisarnice,

- poslove ekonomata za sva upravna tijela Grada,

- kadrovske i pomoćno tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Grada,

- poslove kadrovske evidencije svih zaposlenih osoba i provodi analizu radnih mjesta,

- financijske poslove vezane za vatrogastvo iz djelokruga Grada,

- održavanje informatičkih sustava Grada, održavanje informatičkih instalacija, postrojenja, opreme i uređaja (software i hardware)

- poslove provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja za Urbano područje Pula (ITU mehanizam).

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

 

Ustrojstvene jedinice Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma jesu:

  1. Odsjek za proračun i naplatu prihoda
  2. Odsjek za računovodstvo
  3. Odsjek za gospodarstvo
  4. Odsjek za opće poslove
  5. Odsjek za informatiku
  6. Odsjek za provedbu ITU mehanizma

U Upravnom odjelu sistematizirano je 37 radnih mjesta s 56 izvršitelja.