Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma

Mjere pomoći gospodarstvenicima tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19

Uslijed posebnih okolnosti nastalih širenjem epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane SARS – COV – 2 mjere pomoći poduzetnicima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite te Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine utvrđene su Odlukama Gradskog vijeća Grada Pule - Pola kako slijedi:

POREZ NA POTROŠNJU-Odluka o odgodi dospijeća poreza na potrošnju („Službene novine“ Grada Pule - Pola br. 4/20)

POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA-Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina („Službene novine“ Grada Pule - Pola br. 4/20i 06/20)

ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA-Odluka o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule - Pola br. 4/20i 06/20)

KOMUNALNA NAKNADA-Odluka o odgodi dospijeća i oslobađanja komunalne naknade („Službene novine“ Grada Pule - Pola br. 4/20i 06/20)

SPOMENIČKA RENTA-Odluka o obustavi spomeničke rente („Službene novine“ Grada Pule - Pola br. 4/20)

KOMUNALNI DOPRINOS-Odluka o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa („Službene novine“ Grada Pule - Pola br. 4/20)

Za ostvarenje prava po osnovi poreza na potrošnjukao i obveza po osnovi plaćanja spomeničke rentenije potrebno podnositi posebne zahtjeve već će se isto utvrđivati direktnom provedbom odgovarajućih Odluka.

Za ostvarenje prava na pomoć u odnosu na preostale mjerepotrebno je podnijeti pisane zahtjeveuz koje i dostaviti odgovarajuće dokazeo ispunjenju potrebnih zahtjeva.

U slučaju podnošenja zahtjeva za ostvarenje mjera pomoći po više osnova, u slučajevima kada je potrebna dostava istih dokaza, takve je dokaze dovoljno dostaviti uz jedan zahtjev a uz ostale samo napomenu u sklopu kojeg su zahtjeva dostavljeni dokazi.

Obzirom da se mjere i dokazi dostavljaju u odnosu na pojedinačne mjesece poslovanja rok za podnošenje zahtjeva je petnaesti dan od isteka mjeseca za koji se traži oslobađanje.

ZAHTJEVI SE PODNOSE PISANIM PUTEM, PREPORUČENOM POŠILJKOM ILI PUTEM MAILA :pisarnica@pula.hr

Kako bi podnositeljima olakšali provedbu Grad Pula preuzima na sebe obvezuprovjere dokaza koji se odnose na propisani uvjet nepostojanja dugovanja prema Gradu Puli niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pule za obveze čije dospijeće je bilo do dana 29. veljače 2020. godine.

Podnositelji zahtjeva koji žele ostvariti pravo podnošenjem zahtjeva koji sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, daje privolu na njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Pule, a u svrhu u koju su prikupljeni.

Podnositelji zahtjeva koji žele ostvariti pravo obvezni su prilikom podnošenja zahtjeva dati suglasnost za prikupljanje i korištenje njihovih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Odluci.

Slijedom navedenog u nastavku se daje pregled dokaza koje je potrebno dostaviti uz zahtjeve radi ostvarenja prava po svakoj pojedinoj mjeri:

1. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA POREZA NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
- dokaz o padu prometa od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine

2. SMANJENJE ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA PULE
- za mjesec ožujak nije potrebno podnositi zahtjeve
- za mjesec travanj je uz poseban zahtjev potrebno dostaviti:

  • dokaz o padu prometa u poslovnom prostoru kojeg imaju u zakupu u mjesecu za koji se traži oslobađanje plaćanja ostvaruju prihode od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine,
  • dokaz da na godišnjoj razini ostvaruju prihode u iznosu do 7.500.000,00 kuna za što se kao osnova uzima podatak o prihodu za 2019. godinu. Iznimno, ispunjenjem ovog uvjeta smatrati će se i dokaz da ostvaruju prihod do 7.500.000,00 kuna za djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru.

NAPOMENA:
Zakupnici koji imaju poslovni prostor u zakupu manje od godinu dana
, te nisu u mogućnosti dokazati da su u mjesecu za koji se traži oslobađanje plaćanja ostvarivali prihode te pad prometa od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, imaju pravo na ostvarenje prava na smanjenje zakupnine u mjesečnom iznosu od 1,00 kune uz ostvarenje uvjeta o prihodu do 7.500.000,00 kuna i nepostojanju dugovanja prema Gradu Puli niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pule za obveze čije dospijeće je bilo do dana 29. veljače 2020. godine.

Za subjekte koji poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule koriste putem uporabe i/ili korištenja,osnov za ostvarenje prava na smanjenje zakupnine temeljiti će se na predmetnoj odluci bez potrebe podnošenja posebnog zahtjeva.

Obrtnici paušalisti dostavljaju (PO-SD obrazac), obveznici poreza na dohodak (Pregled primitaka i izdataka) te obveznici poreza na dobit (račun dobiti i gubitka), za 2019. godinu.
Pad prometa na mjesečnoj razini dokazuje se na osnovu Obrtnici paušalisti dostavljaju (PO-SD obrazac), obveznici poreza na dohodak (Pregled primitaka i izdataka) te obveznici poreza na dobit (račun dobiti i gubitka).
Kao dokaz o mjesečnom padu prometa ispunjava se tablica koja je dostupna na dnu stranice.

3. OSLOBAĐANJE DOSPIJEĆA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
- za mjesec travanj je uz poseban zahtjev potrebno dostaviti:

  • da su na lokaciji za koju je utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade, u mjesecu za koji se traži oslobađanje plaćanja, ostvarivali prihode te su u mogućnosti dokazati pad prometa od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine,
  • da na godišnjoj razini ostvaruju prihode u iznosu do 7.500.000,00 kuna za što se kao osnova uzima podatak o prihodu za 2019. godinu.

NAPOMENA:
Za subjekte koji poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule koriste putem uporabe i/ili korištenja oslobađanje od plaćanja komunalne naknade temeljit će se na predmetnoj odluci bez potrebe podnošenja posebnog zahtjeva.

Obrasci: