Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu siječnju 2019. godine

PODIJELI
01 / 02 / 2019
 1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 2. Odluka o povjeravanju poslova organizacije gradskih manifestacija u 2019. godini
 3. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2019. godini
 4. Odluka o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Pule za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule – Pola u 2019. godini (javne potrebe u kulturi i civilno društvo)
 5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama u 2019. godini za područje nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 6. Odluka o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele sredstava za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Grada Pule za 2019. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola
 7. Odluka o imenovanju povjerenstava za ocjenjivanje prijava podnesenih po Javnom pozivu za dodjelu potpora malih vrijednosti iz proračuna Grada Pule za 2019. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola
 8. Odluka o razrješenju postojeće i imenovanju nove predstavnice radnika Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula u Upravno vijeće Dnevnog centra za rehabilitaciju Verudu-Pula
 9. Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
 10. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Puli, Ravenska 6
 11. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Ćirilometodske družbe br. 4
 12. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 12
 13. Odluka o dodjeli stana u najam
 14. Odluka o dodjeli stana u najam
 15. Odluka o izdavanju tabularne isprave
 16. Odluka o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva
 17. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN kabel između TS 10/0,4 kV Nova Veruda – TS 10/0,4 kV Hotel Brioni
 18. Odluka o donošenju akata iz područja zaštite od požara – Društveni centar Rojc i Dječji kreativni centar Pula
 19. Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2018. godini Osnovnoj školi Centar
 20. Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2018. godini Osnovnoj školi Šijana
 21. Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2018. godini Osnovnoj školi Stoja
 22. Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2018. godini Osnovnoj školi Monte Zaro
 23. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „KONCERT – DUBIOZA KOLEKTIV“
 24. Zaključak o organiziranju manifestacija – Pulski karneval (23. veljače 2019.)
 25. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17
 26. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar „Mirage“
 27. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – pivnica „Ožujsko pub zaobilaznica“
 28. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – pivnica „Ožujsko pub zaobilaznica“
 29. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Kunstkafe“
 30. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – buffet „Wine&food bar Tappo“
 31. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Cabahia“
 32. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Mirage Soleil“
 33. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Mirage Soleil“
 34. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Podroom“
 35. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Podroom“
 36. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Grada Pule za 2019. godinu
 37. Provedbeni plan obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Pule za 2019. godinu
 38. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec prosinac 2018. godine
 39. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
 40. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
 41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza
 42. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Plinara d.o.o. Pula
 43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu dara i sklapanju Ugovora o darovanju (Co-working Pula)
 44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu dara i sklapanju Ugovora o darovanju (Prihvatilište za beskućnike)
 45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
 46. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova
 47. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
 48. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“
 49. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 50. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2019. godinu
 51. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2019. – 2012. godine
 52. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu
 53. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu prava građenja na k.č. 1858/5 k.o. Pula u korist Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula
 54. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju dijela k.č. 4909/11 k.o. Pula iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (UPU Ribarska koliba)
 55. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Škole za odgoj i obrazovanje – Pula
 56. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vidikovac Pula
 57. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Šijana Pula
 58. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Veli Vrh Pula
 59. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola
 60. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Veruda Pula
 61. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Monte Zaro Pula
 62. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Centar Pula
 63. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Stoja Pula
 64. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Kaštanjer Pula
 65. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Zaštitne radionice Tekop Nova Pula – Officina per la tutela Tekop Nova Pula
 66. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2019. godinu (Fulvio Juričić)
 67. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Grba Grada Pule za 2019. godinu (Bruno Juričić)
 68. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Povelje „Počasni građanin Grada Pule“ u 2019. godini (posthumno Oliver Dragojević, univ.prof.dr.sc. Irena Zavrl)
 69. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Povelje Grada Pule za 2019. godinu (Zavod za hitnu medicinu Istarske županije)