Upravni odjeli i službe

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma

Kontakt bez fotografije

p.o. PROČELNIK

Aldo Rojnić
Adresa: Polanijev prolaz 2
Telefon: 052/371-951
E-mail: aldo.rojnic@pula.hr

Ustrojstvo

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

 • planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna, - planiranje i praćenje likvidnosti,
 • izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,
 • sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,
 • naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
 • utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, izuzev poreza na korištenje javnih površina, naplatu te pokretanje postupaka radi naplate gradskih poreza,
 • provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
 • postupke vezane za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,
 • poslove koji se odnose na praćenje financijskog stanja Grada i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna, prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva te obavlja i druge poslove iz područja financija,
 • poslove vezane za osiguranje,
 • poslove vezane za stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za poticanje malog i srednjeg gospodarstva kroz razvoj sustava izravnih i neizravnih potpora, unapređenje poduzetničke infrastrukture i poduzetničkih sposobnosti te promociju poduzetništva,
 • planiranja, provedbe i koordinacije projekata i aktivnosti usmjerenih na poticanje gospodarskog razvoja, inovacija i poduzetništva,
 • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove koji se odnose na poslove opće uprave,
 • poslove pisarnice,
 • poslove ekonomata za sva upravna tijela Grada,
 • kadrovske i pomoćno tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Grada,
 • poslove kadrovske evidencije svih zaposlenih osoba i provodi analizu radnih mjesta,
 • financijske poslove vezane za vatrogastvo iz djelokruga Grada,
 • održavanje informatičkih sustava Grada, održavanje informatičkih instalacija, postrojenja, opreme i uređaja (software i hardware)
 • poslove provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja za Urbano područje Pula (ITU mehanizam).

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Ustrojstvene jedinice

Ustrojstvene jedinice Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma jesu:

 1. Odsjek za proračun i naplatu prihoda
 2. Odsjek za računovodstvo
 3. Odsjek za gospodarstvo
 4. Odsjek za opće poslove
 5. Odsjek za informatiku
 6. Odsjek za provedbu ITU mehanizma

U Upravnom odjelu sistematizirano je 37 radnih mjesta s 56 izvršitelja.