Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 01.08.2014.

U petak, 01. kolovoza 2014. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 održat će se 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća od 08.05.2014. godine
 3. Donošenje Slike zdravlja Grada Pule 2014. godine s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana zdravlja Grada Pule 2015.-2018.
 4. Donošenje Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Pule u tehničkoj kulturi
 5. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pule
 6. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
  a)za k.č. br. 1886/6 k.o. Pula
  b)za k.č. br. 1916/3 k.o. Pula
  c)za dijelove k.č.5059/28 k.o. Pula i k.č.5059/9 k.o. Pula
 7. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veruda
 8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola
 9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Puli-Pola
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu za 2013. godinu trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Pule:
  a) Pula Herculanea d.o.o.
  b) Vodovod Pula d.o.o.
  c) Pulapromet d.o.o.
  d) Pula parking d.o.o.
  e) Tržnica d.o.o.
  f) Monte Giro d.o.o.
  g) Luka Pula d.o.o.
  h) Castrum Pula 97 d.o.o.
  i) Plinara d.o.o.
  j) Kaštijun d.o.o.
  k) Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu za 2013. godinu Pulskog centra za poduzetništvo
  l) Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu NK Istra 1961 športsko dioničko društvo Pula
 11. Donošenje Odluke o kandidaturi Grada Pule za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine
 12. Donošenje Odluke o donošenju II Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u gradu Puli
 14. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja
 15. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pula (Mariza Kovačević)
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika - Puljanka d.d.
 17. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Ribarska koliba"

Zapisnik