Gradska uprava

Nacionalne manjine

Pripadnici devet nacionalnih manjina na području grada Pule, na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, na izborima provedenim 07. svibnja 2023. godine izabrali su svoja vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika putem kojih sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.

Vijeće nacionalne manjine je neprofitna pravna osoba, koja svoju pravnu osobnost stječe upisom u registar nacionalnih manjina.

Vijeća nacionalnih manjina Grada Pule:

Vijeća nacionalnih manjina imaju pravo:

  • predlagati tijelima Grada: mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalnih manjina na području grada Pule i opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;
  • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Pule
  • biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati radna tijela Gradskog vijeća Grada Pule, a tiču se položaja nacionalne manjine.

Vijeća nacionalnih manjina donose statut, program rada, financijski plan i završni račun.

Statut, financijski plan i završni račun vijeća nacionalnih manjine objavljuju se u «Službenim novinama» Grada Pule.

Na predstavnika nacionalne manjine odgovarajuće se primjenjuju odredbe Ustavnog zakona koje se odnose na vijeća nacionalnih manjina.

Sukladno mogućnostima, u Gradskom proračunu osiguravaju se sredstva potrebna za rad gradskih vijeća nacionalnih manjina i predstavnika, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a mogu se osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.