14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za utorak, 29. siječnja 2019. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje:
  a)Skraćenog zapisnika sa 11. tematske sjednice Gradskog vijeća od 11.09.2018
  b) Skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća od 11.09.2018.
  c) Skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća od 28.11.2018.
 3. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza
 4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Plinara d.o.o. Pula
 6. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji - Arena hospitality group d.d.
 7. Donošenje Odluke o isključenju dijela k.č. 4909/11 k.o. Pula iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (UPU Ribarska koliba)
 8. Donošenje Odluke o prijenosu prava građenja na k.č. 1858/5 k.o. Pula u korist Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula
 9. Donošenje:
  a) Zaključka o prihvatu dara i sklapanju Ugovora o darovanju (k.č.zgr. 1212/16 k.o. Pula, u svrhu osnivanja poduzetničkog centra „Co-working Pula“)
  b) Zaključka o prihvatu dara i sklapanju Ugovora o darovanju (prihvatilište za beskućnike)
 10. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja"
 11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Karšiole"
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
 13. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta:
  a) Škole za odgoj i obrazovanje - Pula
  b) Osnovne škole Vidikovac Pula
  c) Osnovne škole Šijana Pula
  d) Osnovne škole Veli Vrh Pula
  e) Osnovne škole – Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola
  f) Osnovne škole Veruda Pula
  g) Osnovne škole Monte Zaro Pula
  h) Osnovne škole Centar Pula
  i) Osnvne škole Stoja Pula
  j) Osnovne škole Kaštanjer Pula
 14. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Zaštitne radionice Tekop Nova – Officina per la tutela Teko Nova Pola
 15. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih poslova
 16. Donošenje:
  a) Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2019. – 2021. godine
  b) Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu
 17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pule-Pola za 2019. godine
 18. Donošenje: 
  a) Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2019. godinu (Fulvio Juričić)
  b) Odluke o dodjeli Grba Grada Pule u 2019. godini (Bruno Juričić)
  c) Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule za 2019. godinu (Zavod za hitnu medicinu Istarske županije)
  d) Odluke o dodjeli Povelje „Počasni građanin Grada Pule“ za 2019. godinu (posthumno Oliver Dragojević i univ.prof.dr.sc. Irena Zavrl)

 

Video materijali