Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 22.03.2012.

U četvrtak, 22. ožujka 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća od 23.02.2012. godine
 3. Donošenje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2011. godini
  b) Donošenje Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule za razdoblje 2012.-2014. godine
 4. Donošenje:
  a)Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule u 2012. godini (Davor Lorković)
  b)Odluke o dodjeli Grba Grada Pule u 2012. godini (dr.sc. Goran Ivetić)
  c)Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule u 2012. godini(SAC-KUD "Lino Mariani")
 5. Donošenje:
  a) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
  b) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule
  c) Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
 6. Donošenje Zaključka (o davanju smjernica za prostorno uređenje područja Muzil)
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom
 8. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 9. Donošenje Odluke o suradnji između gradova Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Pula-Pola (Republika Hrvatska)
 10. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport