Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

129. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

129. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 09. travnja 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 128. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u veljači 2009. godine
 3. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec veljaču 2009. godine
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona za razdoblje od 01.02. do 28.02.2009. godine
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina (MO Štinjan, MO Nova Veruda, MO Veli Vrh, MO Šijana - Industrijska zona, MO Veruda, MO Vidikovac, MO Stari Grad, MO Gregovica, MO Valdebek)
 7. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Vukotić Ljubo
 8. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Okmažić Krasna
 9. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Stanari stambene zgrade u Puli, Sisačka 6
 10. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za pružanje usluge projektiranja dijela naselja Gregovica u Puli
 11. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kabelske kanalizacije u korist HEP d.o.o. - KB 10(20) kV spojnica prema TS Kašćuni - TS Štinjan nogometno igralište - TS Štinjan centar - TS Štinjan Trsine, primarne NN mreže iz TS Štinjan nogometno igralište i TS Štinjan centar
 12. Donošenje Zaključka o ovlaštenju za potpisivanje Elaborata etažne diobe zgrade u Puli, Mutilska 44 i Sporazuma o uspostavi vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine
 13. Donošenje Zaključka o plakatiranju u svrhu promidžbe za izbor članova općinskih i gradskih vijeća i županijske skupštine, te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana
 14. <link fileadmin="" sadrzaji="" dokumenti="" Sjednice_Gradskog_poglavarstva="" 129._sjednica-09.04.2009="" 14._tocka.pdf="" -="" download="" "Initiates="" file="" download"="">Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na ljetne programe u Amfiteatru za 2009. godinu
 15. Donošenje Zaključka o povlačenju tužbe protiv tuženika Okić Mehmeda u parničnom predmetu Posl.br. P-278/08
 16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2009. godini