12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za četvrtak, 21. travnja 2022. godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, sazvana je 12. sjednica Grdskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća od 16.03.2022. godine
 3. Donošenje:
  3.1. Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule 2022. godine (Dr.sc. Attilio Krizmanić, dipl.ing.arh.)
  3.2. Odluke o dodjeli Grba Grada Pule 2022. godine (Andrea Gotovina)
  3.3. Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule 2022. godine (Teatar Naranča)
  3.4. Odluke o dodjeli Povelje „Počasni građanin Grada Pule“ 2022. godine (prof. Sabine Nagy i Đorđe Balašević, posthumno)
 4. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pula-Pola
 5. Donošenje Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule u 2022. godini - ugostiteljski objekti bez mogućnosti organiziranja ugostiteljske terase
 6. Donošenje Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za člana Upravnog odbora Nogometnog kluba Istra 1961 sportskog dioničkog društva Pula
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene trasa linija javnog gradskog prijevoza
 8. Donošenje:
  8.1. Odluke o izmjenama Odluke o preoblikovanju Istarskog narodnog kazališta-Kazališne kuće Pula u Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
  8.2. Zaključka o davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula
 9. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
 10. Donošenje:
  10.1. Rješenja o razrješenju ravnateljice JU Pula Film Festival
  10.2 Rješenja o imenovanju ravnatelja/ice JU Pula Film Festival
 11. Donošenja Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Pula-Pola
 12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola za 2022. godinu

Video materijali