Obavijesti

11/01/2022

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje radova obnove pročelja građevina na području grada Pule

Grad Pula -Pola 11.01.2022. godine objavljuje trajni Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje radova obnove pročelja građevina na području grada Pule

 

   I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za sufinanciranje radova obnove pročelja na području grada Pule, za građevine koje zadovoljavaju propisane uvjete, a čija je obnova od važnosti za očuvanje graditeljskog i arhitektonskog identiteta grada.

Prijave koje se odnose na građevine smještene u području zaštićene kulturno-povijesne cjeline (što uključuje Zonu prioriteta 1), kao i građevine smještene u Zoni prioriteta 2 sufinanciraju se direktno iz Programa obnove pročelja građevina (u daljnjem tekstu Program). Za građevine smještene unutar granica Grada a izvan prethodno navedenih područja, mogućnost sufinanciranja iz Programa utvrđuje se mišljenjem Stručnog povjerenstva.

Pravo na sufinanciranje iz Programa, korisnik može ostvariti za građevine, stambene i stambeno-poslovne namjene na kojima su vidljiva oštećenja i tragovi propadanja, za slijedeće aktivnosti:
obnova pročelja koja se obavezno provodi za ulično pročelje i postrana pročelja vidljiva s ulice, odnosno oba ulična pročelja kod uglovnih zgrada,
obnova samo bočnih i/ili dvorišnih pročelja građevina u Zonama prioriteta pod uvjetom da se radi o značajnijim površinama istih, vidljivih sa javnih površina, a u slučaju kada su ulična pročelja već obnovljena i u dobrom stanju,
cjelovita obnova i/ili zamjena postojeće stolarije na svim uličnim pročeljima i postranim pročeljima vidljivim s ulice, ukoliko se provodi kao samostalni zahvat, pročelje mora biti već obnovljeno i/ili neoštećeno.

Obnova pročelja obavezno podrazumijeva i obnovu/zamjenu stolarije/bravarije. Obnova stolarije/bravarije minimalno podrazumijeva bojanje vanjskih zaštita od sunca jedinstvenom bojom po odabiru nadležnog tijela, te, po potrebi, unificiranje boje i tipologije ostale vanjske stolarije/bravarije također uz suglasnost nadležnog tijela. Ukoliko je stolarija/bravarija već obnovljena na način da zadovoljava sve uvjete oblikovanja zadane od strane nadležnog tijela ista se ne sufinancira.

Obnova arhitektonske cjeline, kada su u pitanju zgrade s više ulaza može se provoditi parcijalno, po pojedinom ulazu, ukoliko ulaz ima sam za sebe sve elemente odvojene zgrade, iako vizualno pročelje pripada većoj arhitektonskoj cjelini.

Za građevine unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline obnova se provodi sukladno posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela, a obnova građevina izvan područja zaštite provodi se temeljem Općih pravila oblikovanja (Prilog 10_Opća pravila oblikovanja) te posebnih uvjeta oblikovanja, u slučajevima kada se obnavlja građevina čije oblikovanje u bitnome odstupa od uvriježenog oblikovanja definiranog u priloženim pravilima, a koje je potrebno zatražiti od strane upravnog odjela Grada Pule, u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite graditeljskog nasljeđa.

U slučaju da se predviđeni zahvat obnove sufinancira iz više izvora (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Turistička zajednica ili dr.) te da iznos ukupno odobrenog sufinanciranja, iz svih izvora, premašuje vrijednost izvedenih radova, udio sufinanciran od strane Grada, bit će umanjen za iznos koji nadilazi ukupnu vrijednost troškova ulaganja koji se sufinanciraju.
 

II. PODNOSITELJI PRIJAVE

Prijavu za sufinanciranje radova obnove građevina koje su predmet ovog Javnog poziva može podnijeti upravitelj zgrade, a u slučaju da zgrada nema upravitelja zgrade, vlasnik ili opunomoćenik suvlasnika temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
 

III. OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA

Opravdani troškovi obnove jesu troškovi nabave opreme i troškovi izvođenja svih radova obnove pročelja građevine koji se sufinanciraju, te dobave i ugradnje vanjske stolarije i/ili bravarije sa ili bez energetske obnove.

Za izvođenje radova obnove pročelja te dobave i ugradnje vanjske stolarije i/ili bravarije, mora se angažirati pravna ili fizička osoba (trgovačko društvo ili obrt) registrirana za obavljanje odgovarajuće djelatnosti u građevinarstvu, odnosno prema potrebi pravna ili fizička osoba ovlaštena od nadležnog ministarstva za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, sve sukladno posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela.

Svi poslovi u svezi s provedbom zahvata na objektu, moraju biti izvedeni temeljem posebnih uvjeta izdanih od strane Konzervatorskog odjela, odnosno gradskog Odsjeka nadležnog za graditeljsko nasljeđe, te ostalih suglasnosti i odobrenja nadležnih tijela, ukoliko su zbog prirode radova isti potrebni.

Kod uglovnica s dva ulična pročelja sufinanciraju se oba ulična pročelja, osim u slučajevima kada je razvidno da su otvori, dekoracije, vijenci i dugi oblikovni detalji smješteni samo na jednom uličnom pročelju dok je drugo ulično pročelje bez oblikovnih elemenata i otvora ili s vrlo malim brojem otvora, u kojem slučaju se sufinanciraju kao zgrade s jednim uličnim pročeljem. Za uglovnice koje su svojim uličnim pročeljima smještene u područjima koja se ne sufinanciraju u istovjetnom maksimalnom iznosu ili postotku, sufinanciranje se određuje izračunom srednje vrijednosti postotaka, odnosno maksimalnih iznosa za ta područja.

Zgrade koje se nalaze u zonama prioriteta, a kojima obnova uličnog pročelja i postranih pročelja vidljivih s ulice prelazi ukupni iznos investicije od 800.000,00kn, dodatno se sufinanciraju s 20% u dijelu iznosa koji prelazi 800.000,00 kuna.

Na zahtjev suvlasnika odnosno upravitelja zgrade, Grad Pula može osim sudjelovanja u troškovima proporcionalno svome suvlasničkom udjelu, dodatno sudjelovati u financiranju obnove pročelja građevine, i u visini do najviše sedam (7) godišnjih pričuva koje se odnose na posebni dio zgrade kojeg je Grad Pula vlasnik, prema iznosu pričuve važećem na dan podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.Navedeno sudjelovanje u troškovima obnove građevine, dopustivo je uz uvjet da se taj dio sufinanciranja prebije u cijelosti s budućim obvezama Grada Pule i svakog eventualnog budućeg vlasnika tog posebnog dijela zgrade na plaćanje pričuve, redoslijedom prema dospijeću plaćanja, i uz uvjet da za takvo sufinanciranje svoju pisanu suglasnost zahtjevu prilože svi preostali suvlasnici zgrade.
 

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj prijave na Javni poziv prilaže slijedeću dokumentaciju:
1. Potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje radova obnove građevine (Prilog 1),
2. Zemljišno-knjižni izvadak za građevinu,
3. Dokaz da je građevina postojeća u smislu odredbi važećih zakona,
4. Za višestambenu zgradu koja ima upravitelja zgrade, potpisanu izjavu upravitelja zgrade, da sukladno sklopljenom međuvlasničkom ugovoru i ugovoru o upravljanju zgradom, a na temelju odluke suvlasnika zgrade (potrebnih suglasnosti suvlasnika sukladno važećim zakonima) ima nalog u ime i za račun suvlasnika poduzimati poslove upravljanja na koje se odnosi predmet Javnog poziva (Prilog 2),
5. U slučaju da višestambena zgrada nema upravitelja zgrade:
- izjavu vlasnika/suvlasnika zgrade da su suglasni s provedbom prijavljenog zahvata na objektu (Prilog 3),
- punomoć suvlasnika zgrade za zastupanje i provedbu prijavljenog zahvata na objektu, osobi koja je podnositelj prijave (Prilog 4),
6. Fotodokumentaciju postojećeg stanja,
7. Izjavu ovlaštenog inženjera da zgrada u bitnome zadovoljava uvjete mehaničke otpornosti i stabilnosti prema važećim propisima,
8. Za građevine:

a) unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline:
Glavni projekt / Elaborat obnove s troškovnikom radova ovjeren od strane Konzervatorskog odjela u Puli. (Prijava se smatra urednom i u slučaju kada Podnositelj prijave nema još ovjeru glavnog projekta, u kom slučaju je dužan istu pribaviti prije sklapanja Ugovora o sufinanciranju radova obnove). Potreba izrade Glavnog projekta ovisi o vrsti prijavljenog zahvata, sve u skladu s važećim zakonima, pravilnicima i propisima kojima se reguliraju poslovi graditeljstva.

b) izvan zaštićene kulturno-povijesne cjeline:
Elaborat obnove s troškovnikom radova ovjeren od strane Odsjeka Grada Pule u čijoj su nadležnosti poslovi graditeljskog nasljeđa, odnosno ovjeren Glavni projekt, u slučaju kada sukladno važećim zakonima, pravilnicima i ostalim propisima, planirani zahvat obnove podliježe izradi Glavnog projekta. Obavezan sadržaj Elaborata obnove je opis i prikaz postojećeg stanja građevine, prikaz predloženog zahvata s razrađenim elementima koji se obnavljaju te pripadajući troškovnik obnove.

Za građevine izvan Zone prioriteta 2 prijava se smatra urednom i u slučaju kada Podnositelj prijave ne preda Elaborat obnove, u kom slučaju je dužan isti pribaviti i ovjeriti od strane nadležnog tijela prije sklapanja Ugovora o sufinanciranju radova obnove.

Dokumentacija iz točke 1., 4.,5. i 7 prilaže se u izvorniku, a ostala dokumentacija u izvorniku ili preslici. Dokumentacija iz točke 8. može se predati i u elektronskom obliku, pri čemu se 1. stranica ovjerena od strane nadležnog tijela ili njihovo Rješenje izdano za predmetni projekt predaje u papirnatom obliku.
 

VI. NAČIN, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava za sufinanciranje Programa obnove pročelja podnosi se u pisanom obliku, na Prijavnom obrascu. Obrazac prijave može se podignuti u pisarnici Grada ili ispisati sa službene internetske stranice Grada www.pula.hr.

Uz Prijavni obrazac potrebno je priložiti dokumentaciju iz točke V. ovog Javnog poziva, s ispunjenim obrascima i prilozima uz Javni poziv, ovisno o predloženom zahvatu.

Prijavu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj“ i s imenom, prezimenom i adresom Podnositelja prijave. Prijava se može predati neposredno ili dostaviti preporučeno poštom na adresu navedenu u Javnom pozivu uz naznaku:“Ne otvaraj - Javni poziv za sufinanciranje Programa obnove građevina“.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva a traje do zatvaranja istoga.


VII. PREGLED PRIJAVA I ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA, OBVEZE KORISNIKA, ROKOVI I ISPLATA SREDSTAVA
 

Pregled zaprimljenih prijava

Prijave za dodjelu nepovratnih sredstava za sufinanciranje Programa obnove obradit će Odjel. Sve podnesene prijave na Javni poziv predmet su provjere.

Nepravovremene prijave, kao i prijave koje se ne odnose na predmet Javnog poziva, neće se uzeti u razmatranje.

U slučaju da prijava nije potpuna, Odjel će zatražiti da se ista dopuni u određenom roku. Ako u dodatnom roku, ne dužem od 60 dana, Podnositelj prijave ne postupi na način utvrđen u prethodnom stavku ovog članka, prijava neće biti uzeta u razmatranje.

Kod potpunih i pravovremenih prijava koje se odnose na građevine smještene izvan zaštićene kulturno-povijesne cjeline te izvan Zone prioriteta 2 mogućnost sufinanciranja Programa obnove pročelja utvrđuje se prije provedbe daljnjeg postupka obrade mišljenjem Stručnog Povjerenstva, koje se sastaje svaka 2 mjeseca.

Obrada prijava za zahvate obnove pročelja na području grada Pule

Po utvrđivanju potpune prijave, a sukladno raspoloživim sredstvima, Odjel poziva Podnositelja prijave da dostavi:

 1. Potpisanu izjavu upravitelja zgrade o osiguranju sredstava za provedbu prijavljenog zahvata na objektu (iz sredstava zajedničke pričuve, ponudbeni otplatni plan kredita ili drugi način osiguranja sredstava) (Prilog 5),
 2. U slučaju da višestambena zgrada nema upravitelja zgrade, izjavu vlasnika/suvlasnika zgrade o osiguranju sredstava za provedbu prijavljenog zahvata na objektu (Prilog 6),
 3. Ugovor o izvođenju radova sklopljen s izvođačem radova,
 4. Drugu dokumentaciju na zahtjev Grada.

Dokumentacija iz točke 1., 2. i 3. prethodnog stavka dostavlja se u izvorniku, a ostala dokumentacija u izvorniku ili preslici.

Podnositelj prijave nakon dostave Ugovora o izvođenju radova te druge tražene dokumentacije s Gradom sklapa Ugovor o sufinanciranju radova obnove građevine (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Ugovorom se definiraju predmeti sufinanciranja od strane Grada, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze ugovornih strana.

Grad sufinancira opravdane troškove ulaganja u prijavljeni zahvat obnove do iznosa sufinanciranja određenog Ugovorom iz prethodnog stavka, a ostatak troškova po pojedinoj prijavi snosi Ugovorom definiran korisnik sredstava sufinanciranja (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Korisnik koji s Gradom sklopi Ugovor dužan je osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova obnove građevine.

Rokovi

Korisnik je obavezan dostaviti ugovor s izvođačem radova i ostalu dokumentaciju potrebnu za ugovaranje sufinanciranja najkasnije u roku od 5 mjeseci od zaprimanja poziva za dostavu dokumentacije za ugovaranje.

Ukoliko podnositelj prijave ne potpiše i ne dostavi Odjelu Ugovor o sufinanciranju Gradom u roku od 30 dana od dana primitka istog, smatra se da je odustao od prijave za sufinanciranje radova obnove građevine.

U slučaju da Korisnik ne izvrši radove obnove građevine sukladno pravilima struke u roku od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o sufinanciranju, odnosno ne dostavi Zahtjev za isplatu dijela uloženih sredstava za radove obnove građevine s potrebnom pratećom dokumentacijom, gubi pravo na sufinanciranje prijavljenog zahvata.

Obrada zahtjeva za isplatu za realizirane zahvate obnove pročelja na području grada Pule

Korisnik koji realizira prijavljeni zahvat na objektu mora Gradu podnijeti zahtjev za isplatu dijela uloženih sredstava (Prilog 7),.

Zahtjev za isplatu dijela uloženih sredstava podnosi se na istoimenom obrascu uz koji je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Izvješće nadzornog inženjera o izvršenju radova obnovegrađevine, koje obavezno mora sadržavati:
- ovjerenu okončanu situaciju (a po potrebi i privremene situacije/račune),
- završno izvješće o izvedenim radovima,
- zapisnik o primopredaji radova potpisan od strane Korisnika i izvođača radova,
2. IBAN računa Korisnika,
3. Izjavu upravitelja zgrade o visini sufinanciranja obnove pročelja iz drugih izvora sufinanciranja (FZOEU i sl.) (Prilog 8),
4. Izjava upravitelja / vlasnika da je krov obnovljene građevine u dobrom stanju, te da ne može ni u kom slučaju oštetiti obnovljeno pročelje (Prilog 9),
5. Fotodokumentacija građevine i dijelova građevine na kojima je proveden prijavljeni zahvat.

Zahtjev se predaje neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom: “Zahtjev za isplatu dijela uloženih sredstava za radove obnove građevine“, na adresu Grada Pule navedenu u Ugovoru.

Korisnik je na zahtjev Grada dužan dostaviti na uvid i drugu raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuje provedba odobrenog Programa obnove.

VIII. OSTALE INFORMACIJE

U slučaju kada više zgrada istovremeno ima zadovoljene uvjete za ugovaranje sufinanciranja, a proračunska sredstva nisu dostatna za sve građevine, kriterij za definiranje redoslijeda ugovaranja, utvrđuje se po slijedećem redu:

 1. građevine u Zoni prioriteta 1,
 2. građevine u Zoni prioriteta 2,
 3. građevine smještene unutar zaštićene kulturno – povijesne cjeline grada Pule,
 4. građevine smještene izvan zaštićene kulturno – povijesne cjeline grada Pule.

Za građevine smještene u istom području kriterij za utvrđivanje redoslijeda ugovaranja čini datum zaprimanja cjelovite dokumentacije za ugovaranje. Po iscrpljivanju liste, obrađuju se nove prijave.

Postupci započeti sukladno Odluci o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjelinegrada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 14/15, 3/16 i 5/17), ili Odluci o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove građevina na području grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br.5/18 i 5/19) dovršit će se prema odredbama tih Odluka odnosno prema odredbama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja građevina na području Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br.23/21), u kom slučaju, rok dostave dokumentacije za dopunu prijave prema uvjetima iz ove Odluke iznosi 6 mjeseci od njenog stupanja na snagu. Ukoliko su obnove već ugovorene, prilagodbu ovoj Odluci moguće je, na pismeni zahtjev korisnika, izvršiti sklapanjem Anexa ugovoru, a samo u slučaju kada radovi obnove nisu završeni prije stupanja na snagu ove Odluke.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15), Grad Pula, kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Pula-Pola objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada Pule-Pola. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave, podnošenjem prijave koja sadrži njegove osobne podatke na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Pula-Pola, a u svrhu u koju su prikupljeni.

Sve dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti slanjem upita na e-mail adresu dolcevita@pula.hrili telefonskim putem kod osobe zadužene za komunikaciju s podnositeljima prijava: Lorena Dropulić 052/371-828 ili osobno u Gradu Puli-Pola, Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pododsjeku za energetsku učinkovitost, na adresi u Puli, Forum 2/I.

IX. PRILOZI

Tekst Javnog poziva s pripadajućim prilozima (Prilog 1-10), Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja na području grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 23/21), objavljeni su na službenoj stranici Grada Pula-Pola (www.pula.hr), na oglasnoj ploči Grada Pula-Pola, Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Forum 2/I, Pula.

Dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva su slijedeći:

 • Prijavni obrazac za dostavu prijava za sufinanciranje radova obnove pročelja građevine na području grada Pule (Prilog 1),
 • Izjava upravitelja zgrade o poslovima upravljanja (Prilog 2),
 • Izjava o suglasnosti suvlasnika na zahvat obnove za zgrade bez upravitelja (Prilog 3),
 • Punomoć suvlasnika za zastupanje zgrade bez upravitelja (Prilog 4),
 • Izjava upravitelja zgrade o osiguranju sredstava (Prilog 5),
 • Izjava o osiguranju sredstava za zgrade bez upravitelja (Prilog 6),
 • Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja obnove pročelja građevine (Prilog 7),
 • Izjava o sufinanciranju obnove iz drugih izvora (Prilog 8),
 • Izjava o stanju krova (Prilog 9),
 • Opća pravila oblikovanja (Prilog 10).