71. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule - 16. siječnja 2008.

PODIJELI
18 / 02 / 2010
Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

(predloženi)

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 69. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 70. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

 3. Informacija o stanju sigurnosti na području grada Pule za mjesec studeni 2007. godine

 4. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec studeni 2007. godine

 5. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec studeni 2007. godine

 6. Informacija o radu besplatnog gradskog telefona za studeni i prosinac 2007

 7. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 27.12.2007. (Zaključak o prihvatu prijedloga Nagodbe-Fesel Lorbek Darija)

 8. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 27.12.2007. (Zaključak o odobrenju rada ugostiteljskim objektima na području zahvata PUP-a Stari grad za doček Nove 2008. godine

 9. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 27.12.2007. (Zaključak o prihvatu Nagodbe - Puh Mirko)

 10. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 27.12.2007. (Zaključak Klasa:022-05/07-01/960, Urbroj:2168/01-01-02-07-12 )

 11. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 27.12.2007. (Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma-Filiplić Petar)

 12. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 27.12.2007. (Zaključak o prihvatu prijedloga Nagodbe-Vuković Daniel i dr.)

 13. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 27.12.2007. (Zaključak o avansnom prijenosu sredstava Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije)

 14. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 27.12.2007. (Zaključak u predmetu INTUS d.o.o. - ovrha radi ispunjenja ugovorom preuzete obveze)

 15. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 31.12.2007. (Zaključak o prihvatu Sporazuma o doniranju sredstava za financiranje izvedbe elemenata pristupačnosti na objektu sjedišta Policijske uprave Istarske u Puli, u svrhu uklanjanja arhitektonsko urbanističkih barijera osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

 16. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 08.01.2008. (Zaključak o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe - Jedriličarski klub VEGA)

 17. Donošenje Zaključka o ovlastima Evaluacijskim komisija u postupcima nabave prema međunarodnim pravilima

 18. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Zečević Anti iz Pule, Radićeva 8, prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom za stan u Puli, Radićeva 8

 19. Donošenje Odluke o poništenju dijela Odluke o prihvatu ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora

 20. Donošenje odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Istra Cement d.d.

 21. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Šebelić Goran

 22. Donošenje Odluke o neprihvaćanju ponude za kupnju stanova na području grada Pule dostavljenu od UGO GRUPA d.o.o., ŠKUFLIĆ MOTO d.o.o. i KARASALIHOVIĆ SEAD

 23. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine na lokacijama Ulica Mate Balote kbr. 6, Radićeva ulica kbr. 41 i Ulica Dinka Vitezića kbr. 1

 24. Donošenje Zaključka o brisanju s Konačne liste prvenstva za dodjelu stanova u najam Todorović Duška

 25. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Društvo Distrofičara Istre)

 26. Donošenje Odluke o osnivanju evaluacijske komisije za provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za uklanjanje postojeće rasvjete - rasvjetnih tijela sa temeljima i zamjene električnih kablova te nabave i postave nove rasvjete - sedam rasvjetnih stupova sa karakterističnim svjetiljkama u Parku Monte Zaro u Puli

 27. Donošenje Odluke o osnivanju evaluacijske komisije za provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za dobavu i postavu šest kamenih klupa u Parku Monte Zaro

 28. Donošenje Odluke o osnivanju evaluacijske komisije za provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za sanaciju dvije fontane u Parku Monte Zaro

 29. Donošenje Odluke o raskidu Ugovora o prodaji sklopljenog između Grada Pule i društava "Leging" d.o.o. i Pulapromet d.o.o. (k.č. 1151/4 k.o. Pula i dr.)

 30. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za isplatu predujma po Izravnom ugovoru za provedbu Podprojekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Pule

 31. Donošenje Odluke o obavljanju poslova održavanja i gospodarenja poslovnom zgradom Centra gradskih udruga "Rojc" Pula

 32. Donošenje Odluke o uporabi poslovnih prostora u objektu Centra gradskih udruga "Rojc" Pula