15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za petak, 29. srpnja 2022. godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, sazvana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje:
  2.1. Skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća od 01.06.2022. godine
  2.2. Skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća od 21.06.2022. godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2021. godinu
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za 2021. godinu
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića – Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula – Pola za 2021. godinu
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula za 2021. godinu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2021. godinu
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Sportske zajednice Grada Pule za 2021. godinu
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonica Pula za 2021. godinu
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula za 2021. godinu
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JU Pula Film Festival za 2021. godinu
 12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2021. godinu i na Izvješće o radu Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021.
 13. Donošenje Odluke o donošenju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 14. Donošenje Odluke o donošenju Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za Grada Pula-Pola
 15. Donošenje:
  15.1. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  15.2. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 16. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za člana Upravnog odbora Nogometnog kluba Istra 1961 sportskog dioničkog društva Pula
 17. Donošenje Zaključka o prijedlogu mrtvozornika na području Grada Pula-Pola
 18. Donošenje Odluke o raspuštanju Savjeta mladih Grada Pule
 19. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta:
  19.1 Dječjeg vrtića Pula
  19.2 Dječjeg vrtića „Mali svijet“
  19.3. Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola

Video materijali