Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U ponedjeljak, 12. prosinca 2011. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća od 11.10.2011. godine
 3. Donošenje:
  a) Rješenja o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
  b) Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Stoja
  c) Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
 4. Donošenje Odluke o priključenju na sustav javne vodoopskrbe
 5. Donošenje Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom
 7. Donošenje:
  a) Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom "Kaštijun"
  b) Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekta EU IPA ISPA 2007-2011
 8. Donošenje Odluke o stjecanju udjela u kapitalu trgovačkog društva Pevec Zagreb d.o.o. u stečaju pretvaranjem potraživanja u uloge
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2011. godine
 10. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 11. Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule u 2011. godini
 12. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
  b) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
 13. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2012. godine
 14. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 15. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2012. godinu
 16. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2011/2012.
 17. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
 18. Donošenje Izmjene Statuta Grada Pula-Pola
 19. Donošenje:
  a) Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji(Autohrvatska i dr.)
  b) Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Lenox d.o.o.)
 20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Kl: 944-05/11-01/11, Urbr: 2168/01-04-03-02-0330-11-125 od 23.ožujka 2011.
 21. Donošenje:
  a) Obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Valkane u Puli
  b) Obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
 22. Odluka o prihvatu vrijednosti ulaganja u sportski objekt - SRC Uljanik-Veruda
 23. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača
 24. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ispitivanje vođenja zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule
 25. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"