Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

124. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

124. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 05. ožujka 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 123. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u siječnju 2009. godine
 3. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec siječanj 2009. godine
 4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2008. godini
 5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule za razdoblje 2009.-2011. godine
 6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva pravnih i fizičkih osoba koji se odnose na izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule
 7. Donošenje Zaključka o utvrđivanju krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva pravnih i fizičkih osoba koji se odnose na izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 8. Donošenje Odluke o davanju u najam stana (Jularić Juro)
 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Pula Sport za ishodovanje lokacijske i građevne dozvole za gradnju građevine, namjena: sport i rekreacija, na k.č. 540/25, k.č. 540/34 i k.č. 431/1, sve k.o. Pula (SC Mirna)
 10. Donošenje Zaključka o davanju punomoći za ishodovanje rješenja o uvjetima građenja - Dean Žufić
 11. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti radi izgradnje novog SN priključka, TS 10(20)/0,4 Kv Arheološki muzej i pripadne NN mreže u korist HEP d.o.o.
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje organizacije, regulacije i sigurnosti prometa na cestama na području Grada Pule
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule
 14. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Pula
 15. Donošenje Odluke o davanju k.č.br. 660/11 k.o. Pula - Opća bolnica Pula
 16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izgradnje objekata OŠ Veli Vrh