20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za ponedjeljak, 12. prosinca 2022. godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1 sazvana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća od 21.11.2022. godine
 3. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje Skloništa za životinje s pratećim sadržajima trgovačkom društvu Castrum Pula 97 d.o.o.
 4. Donošenje Odluke o pripajanju trgovačkih društava Fratarski d.o.o., Tržnica d.o.o. i Castrum Pula 97 d.o.o. trgovačkom društvu Pula Sport d.o.o.
 5. Donošenje:
  5.1. II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  5.2. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  5.3. Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2022. godinu
  5.4. Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2022. godinu
 8. Donošenje Odluke o podmirenju obveze trgovačkom društvu Pulapromet d.o.o. za obavljanje usluge javnog gradskog prijevoza na području Grada Pula-Pola u 2022.godini
 9. Donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o.
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj- Rovigno
 12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola za 2023. godinu
 13. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2023. godinu s projekcijom financijskih učinaka za razdoblje 2023. – 2025. godine
 14. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene Statuta Dječjeg vrtića-Scuola dell' infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola
 15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Pula Film Festivala
 16. Donošenje:
  16.1. Rješenja o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnateljice Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula (Gordana Jeromela Kaić)
  16.2. Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula (Gordana Jeromela Kaić)
 17. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Pula-Pola
 18. Donošenje Odluke o razrješenju (Frane Milat) i imenovanju (Nikola Zgonjanin) člana Odbora za razvoj

Video materijali