9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za ponedjeljak, 04. lipnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati, u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1 sazvana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje
a) Skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća od 26.03.2018 godine
b) Skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća od 24.04.2018. godine
3. Donošenje Deklaracije o osudi svakog oblika diskriminacije
4, Donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Pula-Pola:
a) Klasa: 945-05/18-01/3 (Igor Žgomba)
b) Klasa: 945-05/18-01/4 (Igor Žgomba)
c) Klasa: 945-05/18-01/5 (Armando Švić)
d) Klasa: 945-05/18-01/6 (Alen Peršić)
5. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Pula-Pola
6, Donošenje Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"
7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2018. godinu
8. Donošenje Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja - crpljenja morske vode za bazene na lokaciji „Verudela“ u Puli
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području grada Pule u 2017. godini
10. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području grada Pule
11. Donošenje Zaključka o prijedlogu mrtvozornika za područje Grada Pule
12. Donošenje Zaključaka o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnih ustanova za 2017. godinu:
a) Dječji vrtić Pula
b) Dječji vrtić „Mali svijet“
c) Dječji vrtić–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula - Pola
d) Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula
e) Pučko otvoreno učilište Pula
f) Sportska zajednica Grada Pule
g) Gradska knjižnica i čitaonica Pula
h) Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
i) Pula Film Festival
j) Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2017. godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2017. godine
13. Donošenje Zaključka o usvajanju:
a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 godinu
b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017 godinu
14. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Film Festival
15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Pula - Pola za razdoblje od 2014. do 2018. godine
16. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu
17. Donošenje Odluke o pokretanju postupka prodaje dionica trgovačkog društva PEVEC d.d. u vlasništvu Grada Pule
18. Rasprava o prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.

Video materijali