Novosti

Grb Grada Pule

44. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I   R E D:Vijećnička pitanjaUsvajanje Skraćenog zapisnika sa 43. sjednice Gradskog vijeća od 03.12.2008. godine Donošenje Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2009.…
Grb Grada Pule

45. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I   R E D:Vijećnička pitanjaUsvajanje Skraćenog zapisnika sa 44. sjednice Gradskog vijeća od 20.02.2009. godine Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule…
Grb Grada Pule

84. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 81. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 82. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule3.Usvajanje Skraćenog zapisn…
Grb Grada Pule

85. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Donošenje Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije2.Don…
Grb Grada Pule

86. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 85. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u veljači 2008. godine3.Informacija o intervencijam…
Grb Grada Pule

87. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u ožujku 2008. godine2.Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec ožujak 2008. godine3.Informacija o in…
Grb Grada Pule

88. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 86. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pu…
Grb Grada Pule

89. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje skraćenog zapisnika sa 87. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule3.Donošenje Odluke …
Grb Grada Pule

90. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje skraćenog zapisnika sa 88. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Usvajanje skraćenog zapisnika sa 89. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule3.Informacija o stanju sigur…
Grb Grada Pule

91. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva k.č. 543/1, k.č. 543/6 i k.č. 542/22, sve k.o. Pula, u korist Javne ustanove Pula Sport
Grb Grada Pule

92. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Donošeje Odluke o kućnom redu u objektu Centra gradskih udruga "Rojc" Pula2.Donoje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina (na području MO Šijana, MO Veruda, MO Vidikovac, …
Grb Grada Pule

93. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 90. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 91. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule3.Donošenje Rješenja o imeno…
Grb Grada Pule

94. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 93. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 18. lipnja 2008. godine (Zaklj…
Grb Grada Pule

95. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta2.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine…
Grb Grada Pule

96. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 94. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u svibnju 2008. godine3.Informacija o intervencijam…