Akti Gradonačelnika - doneseno 338 akata iz djelokruga Gradonačelnika, održano 20 tiskovnih konferencija o aktima, primljeno 65 građana na razgovor i održano 160 radnih sastanaka

PODIJELI
07 / 04 / 2011
Trinaest akata Gradonačelnika Borisa Miletića donesenih u razdoblju od 31. ožujka do 6. travnja 2011. godine danas je predstavljeno na konferenciji za medije održanoj u prostorijama Komunalne palače.  

Predstavljeno je Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine. Obzirom da Gradonačelnik koordinira i radom upravnih tijela Grada Pule na približno 200 stranica Izvješća, sadržana su i Izvješća o radu upravnih tijela. Izvještaji upravnih odjela i službi odnose se na cijelu 2010. godinu. U svojem se radu Gradonačelnik u prvom redu vodio programom koji je predložio za mandatno razdoblje. To je povratak Pule moru, uređenje Rive, poboljšanje prometa, uređenje dječjih vrtića i škola, program razvojnih projekta u kulturi i izgradnja kanalizacije za čisti pulski zaljev.

Doneseno je ukupno 338 akata iz djelokruga Gradonačelnika te održano 20 tiskovnih konferencija na kojima su akti prezentirani. Iako su Zakonom o jedinicama lokalne uprave i samouprave ukinuta poglavarstva, cjelokupan rad izvršne vlasti javno je prezentiran. S istim ciljem, redovno se održava Caffà© sa sindacom, mjesečno druženje na kojem gradonačelnik neformalno razgovara s predstavnicima medija o aktualnim gradskim pitanjima.

Izvješće sadrži podatke i o prijemu građana koji su se održavali uglavnom subotom. Gradonačelnik je protekle godine primio 65 građana na razgovor. Održano je i 160 radnih sastanaka poput koordinacija direktora trgovačkih društava i ravnatelja javnih ustanova, koordinacija istarskih gradonačelnika, kolegija s pročelnicima, a provode se i brojne aktivnosti s državnim tvrtkama.

Gradonačelnik je naglasio da je načelo njegovog rada transparentnost koja se očituje i u aktima izvršne vlasti, javno dostupnim dokumentima na službenim web stranicama Grada Pule.

Donesene su Izmjene i dopune Obaveznih uputa za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće. Tijekom provedbe upisa djece u dječje vrtiće za pedagošku 2010/2011 godinu uočene su potrebe za izmjenama i dopunama Pravilnika pa su izvršene izmjene Obaveznih uputa na način da se utvrđuje:
- dodatni broj članova Povjerenstva: imenuje se jedinstveno Povjerenstvo s konačnim omjerom 4 člana iz gradskih vrtića i 3 člana iz privatnih vrtića
- dodatni bodovi u kriterijima: utvrđuju se dodatni bodovi za djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima i djecu u godini prije polaska u školu
- Odredbe o prijelazu djece kojima se utvrđuje mogućnost prelaska djece iz jedne ustanove u drugu.

Ravnateljice dječjih vrtića kojih je osnivač Grad Pula i ravnateljice dječjih vrtića drugih osnivača su upoznate i suglasne s navedenim Izmjenama i dopunama. Po donošenju Izmjena i dopuna, dječji vrtići su dužni uskladiti Pravilnike o upisu djece. 

Donesen je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu. U Proračunu Grada Pule za 2010. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 324.946.066,00 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 343.389.242,31 kunu. U obračunskom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 18.443.176,31 kuna; koji se umanjuje za višak prihoda nad rashodima iz prethodne godine u iznosu od 114.770,41 kuna. Manjak prihoda nad rashodima na dan 31. prosinca 2010. godine iznosi 18.328.405,90 kuna. Za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh zaključen je 9. lipnja 2010. godine Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od 40.000.000,00 kuna. Suglasnost za zaduženje dala je Vlada Republike Hrvatske, a kreditne obveze uredno su podmirivane. Angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava te ovisno o rokovima dospijeća pojedinih obveza, a podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule. 

Donesen je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o preraspodjeli rezultata za 2010. godinu kojom se predlaže da se viškom prihoda poslovanja i viškom prihoda od financijske imovine pokrije dio manjka prihoda od nefinancijske imovine (u iznosu od 63.226.392,48 kuna), te da iznos od 18.328.405,90 kuna ostane na kontu manjak prihoda od nefinancijske imovine koji će se pokriti iz sredstava Proračuna Grada Pule za 2011. godinu. 

Navedeni, kao i svi ostali akti gradonačelnika doneseni u razdoblju od 31. ožujka do 6. travnja 2011. godine dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Pule u poglavlju 'Akti gradonačelnika'.